Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

 • Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento (toliau – departamentas) Bausmių vykdymo sistemos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15.
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, teisėtumo laikymąsi ministerijos veikloje, atstovauti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) valstybės ir kitose institucijose, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo, o taip pat ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama –Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų veiklos srityse. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisėje. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, teismų praktiką administracinėse bylose, susijusiose su bausmių vykdymo ir statutinės valstybės tarnybos teisiniais santykiais, teisėsaugos institucijų veiklos ypatumus, kriminalinės žvalgybos aspektus, teisėkūros procedūras;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, administracinius, civilinius (materialinius ir procesinius), darbo teisinius santykius, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B2 lygiu.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, projektus, dalyvauja darbo grupėse (komisijose, komitetuose), rengiančiose šiuos projektus ar nagrinėjančiose minėtų institucijų veiklos klausimus, siekiant užtikrinti veiksmingą teisėkūros procesą, tinkamą ir visapusišką teisinės sistemos kūrimą;
 • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, projektų, taip pat siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo, teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • analizuoja ir apibendrina teisės aktus, jų taikymą ir efektyvumą bausmių vykdymo teisės ir probacijos srityje, teikia teisines konsultacijas, vertina ir apibendrina Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisę ir praktiką, analizuoja minėtų sričių vystymo perspektyvas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pataisos pareigūnų tarnybinių nusižengimų patikrinimo procedūrose ir vykdo kitą veiklą, susijusią pataisos pareigūnų tarnybos teisiniais santykiais;
 • kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pastabas bei pasiūlymus dėl probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo, pataisos pareigūnų tarnybos teisinių santykių sričių teisės aktų ir teisės aktų projektų;
 • nagrinėja ministerijos kompetencijai priskirtus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo organizavimo klausimus ir pagal departamento kompetenciją teikia siūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų veiksmingą veiklą, siekiant efektyvaus probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo;
 • pagal nustatytas kompetencijos sritis skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, posėdžiuose, susitikimuose, pasitarimuose ir kituose dalykiniuose renginiuose;
 • konsultuoja, teikia metodinę pagalbą pagal skyriaus kompetencijos sritį;
 • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais vykdant skyriaus funkcijas ir sprendžiant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;
 • vykdo kitas priemones, siekiant užtikrinti departamento kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą, bausmių vykdymo teisės ir Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, projektus, dalyvauja darbo grupėse (komisijose, komitetuose), rengiančiose šiuos projektus ar nagrinėjančiose minėtų institucijų veiklos klausimus, siekiant užtikrinti veiksmingą teisėkūros procesą, tinkamą ir visapusišką teisinės sistemos kūrimą;
 • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų, reguliuojančių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, projektų, taip pat siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo, teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • analizuoja ir apibendrina teisės aktus, jų taikymą ir efektyvumą bausmių vykdymo teisės ir probacijos srityje, teikia teisines konsultacijas, vertina ir apibendrina Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo teisę ir praktiką, analizuoja minėtų sričių vystymo perspektyvas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pataisos pareigūnų tarnybinių nusižengimų patikrinimo procedūrose ir vykdo kitą veiklą, susijusią pataisos pareigūnų tarnybos teisiniais santykiais;
 • kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pastabas bei pasiūlymus dėl probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo, pataisos pareigūnų tarnybos teisinių santykių sričių teisės aktų ir teisės aktų projektų;
 • nagrinėja ministerijos kompetencijai priskirtus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo organizavimo klausimus ir pagal departamento kompetenciją teikia siūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų veiksmingą veiklą, siekiant efektyvaus probacijos, bausmių ir suėmimo vykdymo;
 • pagal nustatytas kompetencijos sritis skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, posėdžiuose, susitikimuose, pasitarimuose ir kituose dalykiniuose renginiuose;
 • konsultuoja, teikia metodinę pagalbą pagal skyriaus kompetencijos sritį;
 • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais vykdant skyriaus funkcijas ir sprendžiant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;
 • vykdo kitas priemones, siekiant užtikrinti departamento kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą, bausmių vykdymo teisės ir Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos srityse;
 • vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, teismų praktiką administracinėse bylose, susijusiose su bausmių vykdymo ir statutinės valstybės tarnybos teisiniais santykiais, teisėsaugos institucijų veiklos ypatumus, kriminalinės žvalgybos aspektus, teisėkūros procedūras;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, administracinius, civilinius (materialinius ir procesinius), darbo teisinius santykius, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B2 lygiu.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: