Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aerodromų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Civilinės aviacijos administracija

Darbo pobūdis

1. Aerodromų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Aerodromų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šiame aprašyme nurodytų funkcijų (civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos ir naudojimo srityje) vykdymą.

Siekiant užtikrinti, kad civiliniai bei kariniai aerodromai, naudojami civilinių orlaivių skrydžiams, būtų sertifikuojami ir naudojami pagal reglamentuojančių skrydžių saugą normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus:
 • pagal savo kompetenciją atlieka civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) atitikties projektavimo, statybos bei naudojimo specialiesiems reikalavimams bei Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014 reikalavimams vertinimą;
 • teikia pasiūlymus sudaryti komisiją įvertinti aerodromo tinkamumo naudoti normų atitiktį;
 • nagrinėja pateiktus aerodromo ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) specialiųjų reikalavimų pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir teikia siūlymus;
 • teikia išvadas statinių statybos užbaigimo komisijoms apie specialiųjų reikalavimų įvykdymą, dalyvauja šių komisijų darbe;
 • atlieka civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų tinkamumo naudoti patikrinimą ir teikia siūlymus CAA direktoriui išduoti ar neišduoti, pratęsti ar nepratęsti, aerodromo savininkui (valdytojui) aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą;
 • teikia siūlymus CAA direktoriui sustabdyti arba nutraukti pažymėjimo galiojimą, jeigu nustatyta, kad aerodromas neatitinka specialiųjų reikalavimų arba jame neužtikrinami saugūs orlaivių skrydžiai;
 • apibendrina komisijos narių aerodromo patikrinimo rezultatus ir išvadas apie jo tinkamumą naudoti, rengia patikrinimo akto projektą;
 • kontroliuoja, kaip teikiama oro navigacijos informacija apie civilinius aerodromus ir jų statinius;
 • Siekiant užtikrinti skrydžių saugą civilinių aerodromų bei sanitarinėse apsaugos zonose:
 • teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl statinių statybos derinimų civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų sanitarinių apsaugos zonų teritorijoje;
 • teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl miestų ir gyvenviečių plėtros bei pastatų ir statinių statybos ir rekonstrukcijos civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų apsaugos zonose;
 • rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, teikia siūlymus, susijusius su oro uostų, aerodromų, jų statinių ir orlaivių triukšmo poveikiu aplinkai ir aplinkos poveikiu skrydžių saugai.
 • Teikia siūlymus Aerodromų skyriaus vedėjui dėl statinių ir įrenginių (išskyrus vėjo jėgaines), kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo Lietuvos teritorijoje, o pasienio ruože – 30 m ir daugiau derinimo.
 • Nagrinėja galimybes įrengti lauko aikšteles, jų atitiktį lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo reikalavimams, teikia siūlymus dėl leidimų įrengti ir naudoti skrydžiams lauko aikšteles išdavimo, jų galiojimo sustabdymo.
 • CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
 • Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
 • CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
 • Pagal savo funkcijas nustatyta tvarka teikia siūlymus rengiant oro uostų, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, jų statinių ir įrenginių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) projektavimo, statybos bei naudojimo specialiuosius reikalavimus, rengia ir dalyvauja rengiant kitus teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
 • Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriui.
 • Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
 • Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
 • Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
 • CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Vykdo kitus skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų kelių projektavimo ar/ir statybos darbo patirtį arba darbo aerodromų naudojimo ir priežiūros srityje patirtį.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas ir sutartis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, vadovautis susisiekimo ministro ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aerodromų ir jų statinių statybą, naudojimą bei priežiūrą.
 • Mokėti:
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir siūlymus;
 • anglų kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;
 • dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Civilinės aviacijos administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: