Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Agrochemijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

1. Agrochemijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 425.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti valstybinę augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir trąšų veiklos priežiūrą.III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Teikia metodinę pagalbą tarnybos regioninių skyrių specialistams, atliekantiems ūkio subjektų priežiūrą AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai ir trąšų naudojimo srityse bei kitais susijusiais klausimais.
 • Metodiškai prižiūri regioninių skyrių specialistų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą AAP vežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai ir trąšų priežiūros srityse, veiklą (tikrina jų pildomus patikrinimų aktus, klausimynus, ATP protokolus, nutarimus, administracinius nurodymus, tvarkomas bylas ir kitus dokumentus), rengia ataskaitas, apibendrinimus, pranešimus interneto tinklapiui ir žiniasklaidai.
 • Pagal poreikį vykdo veiklą susijusią su apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos registravimu ir techninių apžiūrų sistemos administravimu bei priežiūra.
 • Pagal kompetenciją ir poreikį, atlieka ūkio subjektų patikrinimus ir taiko jiems administracinio poveikio priemones teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Renka AAP ir trąšų priežiūros veiklos duomenis, juos analizuoja, rengia ataskaitas, informaciją, pranešimus ir pan. (skyriui, vadovybei, internetiniam tinklapiui, spaudai ir kt.).
 • Vykdo veiklą, susijusią su AAP ir trąšų metinių patikrinimų planų, ataskaitų rengimu, priežiūros veiklos tobulinimu.
 • Rengia teisės aktų, raštų, atsakymų į paklausimus, skundus ir kitų dokumentų projektus AAP ir trąšų srityje.
 • Konsultuoja ūkio subjektus ir kitus suinteresuotus asmenis AAP ir trąšų srities klausimais.
 • Atlieka Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, Vienkartinių leidimų Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams įvežti iš ne Europos Sąjungos valstybių, Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimų išdavimo procedūras.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą tarnyboje.
 • Pagal kompetenciją dirba su Augalininkystės tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja projektuose, kituose renginiuose ir pagal poreikį konsultuoja suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos srityje.
 • Vykdydamas tiesiogines funkcijas vairuoja tarnybinį automobilį.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo kuruojančio AAP ir trąšų sritį, tarnybinius pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus veikla.
 • Pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio, žemės ūkio mokslų, miškininkystės, biologijos, botanikos, agronomijos, ekologijos ir aplinkotyros, studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities chemijos, biochemijos, aplinkotyros studijų krypties, socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Išmanyti žemdirbystės ir AAP bei trąšų naudojimo pagrindus, būti susipažinusiam su augalų apsaugos, ir trąšų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Žinoti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »