Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis — A.
 • Pareigybės kategorija — 13.
 • Akcizų administravimo departamento (toliau — Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau — skyrius) I poskyrio (toliau — poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriaus poskyrio paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, akcizų mokėtojų rizikos vertinimu ir atranka kontrolės ir stebėsenos veiksmams bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, nagrinėja ir nustato rizikos faktorius, reikalingus rizikai įvertinti ir kontroliuoti ar patikrinimų atrankai atlikti;
 • siekdamas tinkamai įvykdyti Departamento skyriaus poskyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, stebi akcizais apmokestinamų prekių veiklos informaciją, sistemina, analizuoja ir vertina galimus rizikos atvejus, susijusius su išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimu tarp ES valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo procesais;
 • siekdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) strateginių tikslų įgyvendinimo, apibendrinęs analizės rezultatus, pagal nustatytą rizikos laipsnį atrenka tikrintinus ūkio subjektus;
 • užtikrindamas tinkamą Departamento veiklos plano vykdymą, atliktos analizės ir atrankos pagrindu, atlieka tyrimus ar patikrinimus bei kitus kontrolės veiksmus;
 • siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, analizuoja nustatytų pažeidimų akcizų srityje atsiradimo priežastis ir galimybes, teikia pasiūlymus VMI prie FM administracijos padaliniams jų prevencijai;
 • siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
 • siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo, kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą bei gerosios praktikos pavyzdžius, rengia, atnaujina, pildo ir tobulina metodinius dokumentus savo kompetencijos srityje;
 • siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus ES ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, naudojantis Akcizų informacine sistema ir kitais informacijos šaltiniais, vykdo akcizais apmokestinamų prekių judėjimo monitoringą Lietuvos Respublikos bei ES teritorijoje, nagrinėja ir analizuoja duomenis, juos apdoroja ir panaudoja rizikos analizei bei atrankai;
 • siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus bei keistis informacija, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis; dalyvauja Europos komisijos darbo grupių veikloje akcizų srityje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
 • mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau ― ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
CVB client

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: