Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Akmenės rūmų raštinės biuro Teismo posėdžių sekretorius (pareiginės algos koeficientas-5,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Telšiai - Telšių apylinkės teismas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017-12-04 įsakymu Nr. V-59

(Telšių apylinkės teismo kanclerio 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V–183 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS AKMENĖS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raštinės skyriaus rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas prieš ir po teismo posėdžių, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai, Vytauto 1B, Naujoji Akmenė.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų sistemą ir veiklą, valstybės tarnybą, pagrindinius valstybės tarnautojo veiklos principus ir etiką, teismo procesą, teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;

4.5. būti pareigingu, atsakingu, darbščiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiu su bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis, gebėti bendrauti;

4.6. gebėti greitai sisteminti, kaupti, valdyti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

5.1. išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus, pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, išsiųsti gautus procesinius dokumentus, paruošti užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, kad būtų perduota tiksli ir savalaikė informacija, esant poreikiui informuoti proceso dalyvius tiesiogiai, telefonu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, atlikti kitus teisėjo pavedimus susijusius su posėdžių organizavimu, bylų tvarkymu iki jų išnagrinėjimo ir atidavimo į teismo raštinę;

5.2. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais išsiųsti civilinėse bylose dalyvaujantiems asmenims ieškinių, pareiškimų, skundų, prieštaravimų, atsiliepimų patvirtintas kopijas, bylos nagrinėjimo metu priimtų teisėjo nutarčių patvirtintas kopijas, procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, patvirtintas kopijas;

5.3. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais baudžiamosiose bylose išsiųsti ar įteikti nuteistiesiems, posėdyje nedalyvavusiems asmenims nuosprendžių ir baudžiamųjų teismo įsakymų patvirtintus nuorašus;

5.4. neišnagrinėtose bylose, gavus prašymą ir teisėjui uždėjus rezoliuciją jį tenkinti, daryti bylos dokumentų kopijas;

5.5. savalaikiai tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti bylą nagrinėjantį teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;

5.6. informuoti atitinkamas įstaigas apie nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo medžiagose priimtus procesinius sprendimus dėl kardomųjų priemonių pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo, išsiųsti pranešimus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų žinybiniam registrui;

5.7. elektroniniu būdu teikti Turto arešto aktų registrui procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo;

5.8. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, paaiškinti dėl posėdžio tvarkos, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą teismo posėdžiui informuoti teisėją;

5.9. visose bylose daryti teismo posėdžių įrašus ir juos patalpinti į LITEKO;

5.10.įstatymu nustatyta tvarka ir terminais surašyti informacines pažymas ir protokolus, prisegti juos elektroninėje bylos kortelėje LITEKO;

5.11. įteikti patvirtintų teismo sprendimų kopijas tuojau po jų paskelbimo arba juos išsiųsti: baudžiamosiose bylose – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, civilinėse bylose – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos, administracinių teisės pažeidimų bylose – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo dienos;

5.12. atliekant posėdžio sekretoriaus pareigas su ikiteisminio tyrimo teisėju, išsiųsti pranešimus, priimtų procesinių sprendimų kopijas ikiteisminio tyrimo bylose, suvesti reikalingus duomenis Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS);

5.13. vykdyti priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą ir teismo kanclerio įsakymu patvirtintą darbo grafiką švenčių ir poilsio dienomis;

5.14. užtikrinti teismo posėdžių garso įrašų darymą bei garso įrašų saugojimą įstatymų numatytais atvejais, teisės aktų nustatyta tvarka bei Teismo posėdžių garso įrašymo ir saugojimo teisme patvirtintomis taisyklėmis;

5.15. įsiūti į bylą gautus dokumentus, raštus apie procesinių dokumentų išsiuntimą, kitus procesinius dokumentus, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, užtikrinti, kad byla būtų suformuota pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, informaciniame lape nurodyti išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, surašyti pašto išlaidų pažymas;

5.16. nustatyta tvarka ir terminais perduoti į teismo raštinę išnagrinėtas ir sustabdytas bylas;

5.17. skaitmenizuoti gautus popierinius procesinius dokumentus, patvirtinti juos elektroniniu parašu ir išsiųsti proceso šalims prisijungusioms prie Elektroninių paslaugų portalo;

5.18. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, vadovaujantis patvirtinta tvarka;

5.19. vykdyti savo pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;

5.20. esant būtinybei pavaduoti kitą teismo posėdžių sekretorių, vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, teismo kanclerio, raštinės biuro vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus bei kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas darbo procesas ir (ar) būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus raštinės biuro vedėjui.
CVB client

Telšių apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: