Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas). Pareiginės algos koeficientas - 7,8.

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018-12-27 įsakymu Nr. A1-2994


APLINKOS APSAUGOS, ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (EKOLOGO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas (ekologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigybė reikalinga vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą;
4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. gerai mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir kontrolę;
5.2. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę;
5.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus aplinkos apsaugos klausimais, teikia išvadas, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
5.4. teikia (pristato) aplinkos apsaugos klausimais parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose;
5.5. dalyvauja rengiant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau - SAARS) programos sąmatų projektus, metines SAARS programos priemonių vykdymo ataskaitas;
5.6. vykdo SAARS programos lėšų administravimą;
5.7. dalyvauja rengiant strateginio veiklos plano ir programinio biudžeto sudaryme;
5.8. rengia aplinkos apsaugos klausimais inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų technines specifikacijas kaip pirkimų organizatorius Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
5.9. nagrinėja pagal kompetenciją planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Nagrinėja pagal kompetenciją planų ir programų strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas dėl vertinimo ir vertinimo dokumentų kokybės;
5.10. organizuoja taršos mažinimo programų rengimą ir jų vykdymą;
5.11. organizuoja užterštų teritorijų apsaugos priemones, valymo darbus, likviduojant ekologinių nelaimių, incidentų, avarijų, katastrofų padarinius;
5.12. organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą, įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, skelbia juos Savivaldybės administracijos intrneto svetainėje;
5.13. organizuoja aplinkos oro kokybės valdymo programos ir priemonių plano parengimą ir kontroliuoją jo vykdymą;
5.14. teikia siūlymus dėl Savivaldybės draustinių bei Savivaldybės gamtos paveldo objektų steigimo;
5.15. nagrinėja ir laiku atsako nustatyta tvarka į gaunamus įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
5.16. dalyvauja rajono visuomenės ekologiniame švietime;
5.17. rengia ir teikia aplinkos apsaugos informaciją Savivaldybės internetinei svetainei;
5.18. atstovauja Savivaldybę valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose įmonėse, bei organizacijose, kai sprendžiami aplinkos apsaugos klausimai;
5.19. derina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles;
5.20. derina statinio projekto aplinkos apsaugos dalį;
5.21. organizuoja rajono teritorijoje esančių valstybinių (neišnuomotų) ir Savivaldybei patikėjimo teise priklausančių vandens telkinių įžuvinimą;
5.22. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, Administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui pavedus – joms vadovauja;
5.23. pagal savo kompetenciją rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitą;
5.24. klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, suderina su Skyriaus vedėju;
5.25. Skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja skyriaus vedėją, kitus Skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo laikotarpiais ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
5.26. vykdo kitus Administracijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: