Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aptarnavimo skyriaus Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Turto valdymo valdybos (toliau – valdyba) Aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Užtikrinti efektyvų skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, susijusią su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) struktūrinių padalinių infrastruktūros plėtra, turto valdymu, transporto priemonių, vaizdo stebėjimo sistemų, valstybės sienos priežiūra, bei užtikrinti skyriaus veiklą, susijusią su tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbų ir priešgaisrinės saugos veiklos koordinavimu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą, kad būtų užtikrinamas efektyvus skyriaus darbas;
 • atsako už skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų, pavedimų vykdymą, darbo rezultatus ir kontrolę;
 • teikia siūlymus valdybos direktoriui dėl skyriaus nuostatų, pareigybių komplektavimo ir aprašymų keitimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo ir nuobaudų skyrimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimui ir gerinimui;
 • analizuoja ir sprendžia skyriaus veiklos organizavimo ir veiklos kokybės problemas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą tam, kad būtų nustatyti gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, atlikto darbo pasiekimai ir trūkumai;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarnybos veiklos planus, programas, investicinius projektus, laiku užtikrindamas jų įgyvendinimą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant norminius dokumentus tarnybos struktūrinių padalinių materialinio ir techninio aprūpinimo klausimais;
 • kontroliuoja ir užtikrina kokybišką bei racionalų materialinių-techninių priemonių bei nekilnojamojo turto eksploatavimo ir priežiūros vykdymą tarnybos struktūriniuose padaliniuose;
 • dalyvauja rengiant sutarčių su tiekėjais ir rangovais projektus, pagal kompetenciją kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 • pagal kompetenciją organizuoja tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą apranga ir amunicija, jos išdavimą;
 • organizuoja paslaugų ir prekių įsigijimą, susijusį su priešgaisrinės apsaugos ir saugaus darbo reikalavimų įgyvendinimu;
 • pagal kompetenciją organizuoja tarnybos struktūriniuose padaliniuose transporto priemonių, inžinerinių sistemų, vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemų, ryšio tinklų, jonizuojančiosios spinduliuotės įrenginių bei radiacijos matavimo priemonių, energetikos ir dujinių įrenginių techninę priežiūrą bei remontą;
 • organizuoja valstybės sienos priežiūros darbus bei šių darbų priežiūros kontrolę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja planuojant Vidaus saugumo fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ programos projekto biudžeto sąmatos sudarymą;
 • pagal kompetenciją organizuoja rastų, paimtų daiktų ir daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veiklai tirti ir nagrinėti (toliau turto), apskaitą Integruotoje finansų apskaitos sistemoje, turto sunaikinimą, turto perdavimą atitinkamoms institucijoms, rasto daikto, pripažinimo bešeimininkiu, proceso inicijavimą, daiktų pripažinimą atliekomis, informacijos rinkimą apie priimtus sprendimus dėl saugojamo turto, kad būtų galima laiku priimti pagrįstus sprendimus dėl saugojamų daiktų tolesnio saugojimo, realizavimo ar likvidavimo;
 • organizuoja tarnybos struktūrinių padalinių teritorijose esančiose talpyklose dyzelinio kuro išdavimo apskaitą ir kontrolę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja planuojant tarnybos struktūrinių padalinių šaudyklų darbą, kontroliuoja saugų jų eksploatavimą, materialinių vertybių priežiūrą, tinkamą panaudojimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja tinkamą tarnybos struktūrinių padalinių pastatų, patalpų, įrenginių ir inžinerinių sistemų eksploatavimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant Supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos veikimą;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose infrastruktūros plėtros klausimais, tarnybos vado pavedimu pagal kompetenciją atstovauja tarnybai;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnybos ir jos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis infrastruktūros plėtros klausimais;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
 • laikinai nesant valdybos direktoriaus, atlieka jo funkcijas;
 • vykdo kitus valdybos direktoriaus su valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų materialinio techninio aprūpinimo organizavimo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti kaupti, analizuoti informaciją ir ją apibendrinti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;
 • mokėti anglų arba rusų kalbą ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones, ir ne mažesnį kaip 2 metų vairuotojo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: