Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Visaginas - Visagino savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – skyriaus vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti statinių naudojimo priežiūrą savivaldybės teritorijoje ir organizuoti savivaldybei priskirtų triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimą.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
 • rengia savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisykles, pagal poreikį jas pildo ar keičia, kitus savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti, vykdo jų kontrolę;
 • organizuoja ir koordinuoja savivaldybėms priskirtų triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimo priemonių vykdymą, vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę;
 • sudaro prižiūrimų naudojamų statinių, kurių priežiūra pavesta savivaldybės administracijai, statinių naudotojų sąrašus ir pagal poreikį juos pildo ar keičia;
 • vykdo statinių techninės priežiūros kontrolę;
 • sudaro neūkiškai tvarkomų statinių sąrašus, pagal poreikį juos pildo ar keičia ir imasi priemonių teisės aktų nustatyta tvarka įpareigoti savininkus (naudotojus) sutvarkyti statinius;
 • sudaro statinių, kurie neturi savininkų ar jie nežinomi, sąrašus, pagal poreikį juos pildo ar keičia, surašo teisės aktų nustatyta tvarka apskaitos aktus ir vykdo tolesnes statinių pripažinimo bešeimininkiais ir jų tolesnio naudojimo procedūras;
 • dalyvauja rekonstrukcijos ir remonto objektų priėmimo komisijų, perimamų savivaldybės nuosavybėn objektų komisijų darbe, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas;
 • organizuoja ir koordinuoja savivaldybėms priskirtų triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimo priemonių vykdymą;
 • gavus savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimus, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas arba teikia administracinių teisės pažeidimų bylas teismui, savivaldybės administracinei komisijai;
 • išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio (-ų) ir patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį;
 • išduoda pažymas apie statinio (patalpos) naudojimo atitiktį nustatytai (įregistruotai Nekilnojamojo turto registre) statinio (patalpos) paskirčiai, taip pat statinio (patalpos) tinkamumą naujai paskirčiai, kai neatliekami rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
 • vykdo skyriaus darbo laiko apskaitą;
 • bendradarbiauja su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos specialistais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Visagino savivaldybės agentūros specialistais statinių priežiūros klausimais;
 • bendradarbiauja su Utenos visuomenės sveikatos centro Zarasų skyriaus specialistais triukšmo prevencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją analizuoja, tiria gyventojų ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kitus raštus, rengia atsakymų projektus;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių naudojimo priežiūros klausimais;
 • teikia metodinę pagalbą savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir patikėjimo teise valdomų pastatų naudotojams, atliekantiems statinių techninę priežiūrą;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 • pavaduoja skyriaus darbuotojus jų kasmetinių atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (išsilavinimo sritis – technologijos mokslai, išsilavinimo kryptis – kraštotvarka, statybos inžinerija);
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį statinių projektavimo, tyrimo, ekspertizės, techninės priežiūros arba statybos srityse;
 • turėti arba teisės aktų nustatyta tvarka įgyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar statybos vadovo kvalifikacijos atestatą;
 • būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, investicijas, statybą, statinių techninę priežiūrą, statinių naudojimo priežiūrą, triukšmo prevenciją ir valstybinį triukšmo valdymą
 • išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, pasirinkti veiklos metodus, rasti sprendimus savo veiklos sferoje, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Visagino savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: