Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Savivaldybės funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio formavimo ir kultūros paveldo saugojimo politikos srityse; objektų, kurių statytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius, projektavimo užduotims rengti bei techniniams projektams kuruoti, specialiesiems statinio architektūros, sklypo tvarkymo urbanistiniams reikalavimams nustatyti; įgyvendinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – architektūros, statinių projektavimo, teritorijų planavimo ir kultūros paveldo apskaitos, išsaugojimo ir tvarkybos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį architektūros, teritorijų planavimo, statinių projektavimo ar nekilnojamojo kultūros paveldo srityse;

4.3. mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, statybą, teritorijų planavimą ir kultūros paveldo objektų apskaitą, apsaugą, tvarkybą ir jų priežiūrą;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus savo kompetencijos klausimais;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, AutoCAD, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus statinių projektavimui ir įregistruoja juos informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

5.2. rengia statinių projektavimo užduotis ir derina jas su suinteresuotais skyriais;

5.3. dalyvauja komisijoje sprendžiant aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros klausimus;

5.4. dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstymo su visuomene procese;

5.5. nagrinėja pateiktus prašymus dėl pritarimo vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų rengimo projektams ir pateikia pareiškėjams atsakymus;

5.6. rengia Savivaldybės kultūros paveldo saugojimo strategiją ir kultūros paveldo objektų tvarkymo darbų programas;

5.7. kaupia informaciją apie į Kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros vertybes, esančias savivaldybės teritorijoje;

5.8. organizuoja kultūros paveldo objektų apskaitą ir apsaugą;

5.9. organizuoja kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo projektų rengimą;

5.10. inicijuoja kultūros paveldo objektų mokslinius tyrimus;

5.11. organizuoja kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių ir jų reikšmingumo nustatymą;

5.12. derina savivaldybės rengiamų saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus;

5.13. organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais, praneša asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

5.14. vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo būklės stebėseną, apžiūrą ir vertinimą;

5.15. organizuoja ir rengia dokumentus dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą;

5.16. kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkymo darbus pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus istorinės dalies urbanistikos, architektūros bei gamtos vertybių saugojimo ir tvarkymo siūlymus, kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų kokybę;

5.17. organizuoja Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą, tvarko su tarybos veikla susijusią dokumentaciją;

5.18. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

5.19. informuoja Savivaldybės institucijas ir Kultūros paveldo departamentą prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apie kultūros vertybių apsaugos pažeidimus;

5.20. rengia metinės veiklos ir kitas ataskaitas, susijusias su vykdomomis funkcijomis;

5.21. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;

5.22. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia atsakymus savo kompetencijos klausimais;

5.23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais;

5.24. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;

5.25. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

5.26. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »