Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 7,70 (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo
Nr. A1-1227
5 punktu

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, statytojo (užsakovo) funkcijų atlikimą, projektų, pateiktų per informacinę sistemą „Infostatyba“, tikrinimą bei derinimą, atstovavimą Savivaldybei statybų užbaigimo komisijose ir kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Bendrosios veiklos sritys – projektų įgyvendinimo priežiūra, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo organizavimas, specialiosios veiklos sritys – statyba, urbanistika ir architektūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti statybos inžinerijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį projektų įgyvendinimo priežiūros arba statybą leidžiančių dokumentų išdavimo organizavimo, arba urbanistikos arba architektūros srityje;
4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Internet Explorer, GIS ir CAD programomis;
4.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Investicijų, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Statybos, Kelių, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius architektūrą, kraštotvarką, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, teritorijų planavimą, urbanistiką, statybos procesą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, statybą, viešuosius pirkimus, strateginių plėtros planų ir investicijų projektų rengimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus veiklos nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina priskirtų priemonių įgyvendinimą, pagal teisės aktus vykdydamas Savivaldybės kaip statytojo (užsakovo) funkcijas;
5.2. rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dokumentaciją, reikalavimus, darbų paslaugų apimtis planuojamiems viešiesiems pirkimams, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
5.3. kontroliuoja priskirtų priemonių, rangos, paslaugų sutarčių įsipareigojimų vykdymą bei kad už atliktus darbus ar paslaugas būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka, atlieka objektų kontrolę po jų perdavimo naudojimui garantiniu laikotarpiu;
5.4. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina, derina ar nederina, pateikdamas motyvuotas pastabas, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projektams, pateiktiems per informacinę sistemą „Infostatyba“;
5.6. siekdamas užtikrinti kraštotvarkos ir vaizdinės informacijos teisinį reguliavimą, derina mažosios architektūros formų, dekoratyvinio apšvietimo miesto erdvėse, monumentaliosios ir dekoratyvinės dailės kūrinių, skverų ir želdinių projektus, tikrina ir derina nesudėtingų (tarp jų laikinų) statinių ir įrenginių projektus, derina reklaminių, išorės reklamos, skelbimų ir iškabų projektus, nagrinėja paraiškas;
5.7. organizuoja statybą leidžiančių dokumentų per informacinę sistemą „Infostatyba“ išdavimo procedūras, t. y. priima ir tikrina statytojų prašymus, įvertina, ar statytojo pateikto statinio projekto sudėtis ir įforminimas atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus, registruoja statytojų prašymus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, joje paskelbia projektus privalančius tikrinti subjektus, išsiunčia jiems pranešimus apie prievolę patikrinti projektus, seka tikrinimo ir derinimo eigą, visiems subjektams patikrinus ir suderinus projektus, suformuoja ir, Skyriaus vedėjui pasirašius, perduoda statybą leidžiantį dokumentą statytojui;
5.8. nagrinėja, vertina dokumentus, teikia išvadas Skyriaus vedėjui dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo kito statytojo vardu;
5.9. rengia Palangos miesto infrastruktūros plėtojimo (savanoriškosios paramos Palangos miesto infrastruktūrai plėtoti) bei detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo sutartis bei dalyvauja jas rengiant ir kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą, kontroliuoja, kad už atliktus darbus būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka;
5.10. atlieka žemės kasimo leidimų išdavimo derinimo procedūras;
5.11. vykdo viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, gavęs įgaliojimą sudaro sutartis;
5.12. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis savo kompetencijos klausimais;
5.13. užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
5.14. siekdamas tarnybos viešumo, informacijos pasiekiamumo, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, Savivaldybės interneto puslapyje skelbia informaciją;
5.15. sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
5.16. užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
5.17. dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
5.18. dalyvauja rengiant ir įgyvendina Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Other company job ads:

All ads of this company (171) »