Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir urbanistikos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Anykščiai - Anykščių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas (toliau – Vedėjas) – Savivaldybės vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14.
 • Skyriaus vedėjo - vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reglamentuotai veiklai Savivaldybės teritorijoje organizuoti, planuoti ir vykdyti; Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytų architektūros plėtros krypčių įgyvendinimui savivaldybės teritorijoje organizuoti; Lietuvos Respublikos statybos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;
 • vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;
 • kai Architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatyme nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Architektūros įstatyme nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
 • atlieka kitas Architektūros įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • kontroliuoja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų pareigų vykdymą, organizuoja Skyriaus darbą;
 • vykdo teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo procedūras, tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybei kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
 • organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • tvirtina specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • organizuoja paraiškų priėmimą iš Statytojų dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo;
 • derina leidimų išorinei reklamai įrengti projektus;
 • išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
 • derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
 • organizuoja pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams suteikimą, keitimą ir įtraukimą į apskaitą;
 • organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje;
 • derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje, kai projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai išrinkti;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statybos leidimų išdavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo, reklamos klausimais;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimo, atgaivinimo klausimais;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
 • Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
 • Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir vietos savivaldą, išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų (teritorijų planavimas, statinių projektavimas, kraštovaizdžio ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga) vykdymu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą.
CVB client

Anykščių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: