Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 14
 • Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga vadovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui, dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuoti ir užtikrinti urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje.III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje vidaus administravimo ir specialiosiose teritorijų planavimo, architektūros, statybos, žemėtvarkos, kraštotvarkos, kultūros paveldo apsaugos, geodezijos ir kartografijos bei gatvių pavadinimų, numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekiant užtikrinti efektyvų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą:
 • planuoja Skyriaus veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
 • rengia Skyriaus nuostatus, veiklos planus, ataskaitas, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; rengia ir nustatyta tvarka pagal kompetenciją derina kitų Savivaldybės padalinių parengtus dokumentų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:
 • vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
 • dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus bei vadovaudamasis teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria teritorijų vystymo koncepcijoms;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
 • dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendruosius ar detaliuosius planus;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos srityje:
 • nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus;
 • pagal įgaliojimą nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • pagal įgaliojimą nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;
 • vadovaudamasis statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams;
 • pagal įgaliojimą išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
 • organizuoja duomenų bei dokumentų, susijusių su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, nagrinėjimą, tikrinimą ir tvarkymą informacinėje sistemoje IS ,,Infostatyba“;
 • nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus suderinti mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
 • derina reklamos, mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
 • organizuoja statinių statybos projektų (išskyrus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių) projektavimo užduočių parengimą;
 • rengia užduotis statinių statybos architektūrinių ir teritorijų sutvarkymo pasiūlymų konkursams organizuoti;
 • kai projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
 • organizuoja visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir organizuoja visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūras;
 • organizuoja sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti parengimą ir išdavimą bei derina šių objektų projektus;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja šių dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
 • koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
 • dalyvauja sprendžiant Savivaldybės teritorijos bei Savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų nustatyto ar keitimo klausimus bei organizuoja tam reikalingų dokumentų rengimą;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatymo ir keitimo tvarkos;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus kraštotvarkos srityje:
 • koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą, kūrimą ir želdinių veisimo valdymą;
 • organizuoja inventorizacijos, apskaitos, atskirų želdinių žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą stebėseną;
 • organizuoja projektavimo užduočių rengimą želdynų tvarkymo ir kūrimo projektams rengti;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus kraštovaizdžio politikos formavimo, želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtros, dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais klausimais bei organizuoja tam reikalingų dokumentų parengimą;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus geodezijos ir kartografijos srityje:
 • organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500 ir 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, geodeziniai tinklai, valdymą bei naudojimą, geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimą, naudojimą ir saugojimą;
 • koordinuoja geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;
 • užtikrina neatlygintiną savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių, reikalingų georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti teikimą Vyriausybės įgaliotai institucijai;
 • organizuoja geoinformacinių sistemų duomenų bazių kūrimą ir atnaujinimą;
 • siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus kultūros paveldo apsaugos srityje:
 • organizuoja nekilnojamų kultūros vertybių bei Savivaldybės saugomų paveldo objektų, jų teritorijų tvarkymą ir apsaugą, dokumentų apie nekilnojamąsias kultūros vertybes kaupimą ir saugojimą;
 • užtikrina Kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytų funkcijų Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu vykdymą bei organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programų rengimą jų vykdymą;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais bei duomenų apie juos teikimą Kultūros vertybių registrui;
 • koordinuoja teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą suteikiant ir keičiant Savivaldybės teritorijoje esančių pastatų, patalpų ir butų numerius, gatvių, pastatų ir statinių bei kitų objektų pavadinimus bei jų įtraukimo į apskaitą procedūrų vykdymą;
 • konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statybos, žemėtvarkos bei kraštovaizdžio klausimais;
 • planuoja lėšų poreikį teritorijų planavimo dokumentams, kraštotvarkos projektams bei žemėtvarkos planavimo dokumentams, finansuojamiems iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, rengti ir teikia pasiūlymus metiniam Savivaldybės biudžetui sudaryti;
 • nagrinėja pateiktus skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo, statybų, žemėtvarkos ir kraštovaizdžio formavimo, teikia pasiūlymus ginčams spręsti;
 • pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
 • atlieka kitas veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
 • organizuoja įstatymų nustatyta tvarka statistinių duomenų teikimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
 • Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
 • Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: