Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, paminklosaugą, architektūrinį bei estetinį Savivaldybės teritorijos vaizdą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą Savivaldybės teritorijoje.
 • Kontroliuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų planų, specialiųjų ir detaliųjų planų realizavimą, bei atlieka teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, teikia siūlymus dėl teritorijų dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo.
 • Organizuoja pradinių projektavimo duomenų rengimą.
 • Tikrina statinių projektus informacinėje sistemoje IS „Infostatyba".
 • Parengia statinio projekto rengimui specialiuosius architektūros reikalavimus bei išduoda specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį.
 • Kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę, užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą.
 • Sprendžia aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus.
 • Rengia teritorijų raidos programas ir teikia jas tvirtinti.
 • Rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo programas ar užduotis, teikia jas tvirtinti.
 • Organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene.
 • Atlieka Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą; derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus.
 • Rengia, teikia ir atnaujina informaciją, susijusią su teritorijų planavimu, statyba bei architektūra, savivaldybės interneto svetainėje, stenduose arba parengtose skrajutėse.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos, dėl kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrų ir sąlygų.
 • Atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijos darbe.
 • Derina išorinės reklamos projektus.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) atlieka darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu.
 • Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 • Dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų darbe.
 • Dalyvauja projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrose, derina statytojų pateiktus priešprojektinius pasiūlymus bei raštu jiems pritaria arba motyvuotai nepritaria.
 • Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 • Pavaduoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį architektą jam nesant.
 • Vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 • Turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą; rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.
 • Išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą išmanyti teisės aktus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: