Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas 7,8 (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019-07-18 įsakymu Nr.A1-1469


ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga koordinuoti savivaldybės veiklą geodezijos, topografijos darbų srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse– architektūros ir urbanistikos, geodezijos.

IV SKYRIUS
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį geodezijos, matavimų inžinerijos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, savivaldybės turto valdymą, viešąjį administravimą, geodezinę ir kartografinę veiklą;
4.4. išmanyti teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo, dalykinės raštvedybos pagrindus, gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. mokėti dirbti AutoCAD, ArcGIS programomis ir „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Koordinuoja teisiniais aktais savivaldybei suteiktų teisių ir nustatytų funkcijų įgyvendinimą geodezijos ir topografijos srityje:
5.1.1. patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500 – 1:5000 mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų bazės bei geodeziniai tinklai,
5.1.2. sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo (M 1:500 – 1:5000), naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus,
5.1.3. vadovaujantis erdvinių duomenų bazių specifikacijomis, nustato savivaldybių teritorijų duomenų bazių turinį bei naudojimosi sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, nepažeidžiant autorių teisių į duomenų bazes,
5.1.4. Vyriausybės nustatyta tvarka bei vadovaujantis teisės aktais pagal savivaldybės kompetenciją atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą,
5.1.5. teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams;
5.2. Koordinuoja Savivaldybei nustatytų geodezinių ir topografinių darbų vykdymą:
5.2.1. dalyvauja sudarant Savivaldybės teritorijos geodezinius tinklus, periodiškai atnaujinant ir tikslinant parametrus,
5.2.2. dalyvauja sudarant Savivaldybės teritorijos topografinius planus 1:500 – 1:5000 masteliu, periodiškai juos atnaujinant bei sudarant erdvinių duomenų bazes,
5.2.3. dalyvauja aerofotografuojant stambiu masteliu Savivaldybės teritoriją, siekiant atnaujinti miestų topografinius planus, panaudojant medžiagą detaliajam teritorijų planavimui ir kitoms reikmėms;
5.3. Koordinuoja geodezinių punktų apskaitą ir organizuoja jų apsaugą;
5.4. Teikia išvadas dėl leidimo perkelti ar sunaikinti Savivaldybės ir vietinių geodezinių tinklų geodezinius ženklus;
5.5. Saugo iki perdavimo valstybiniams archyvams Savivaldybės teritorijos geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudarytus analoginius (spaudinius) ir skaitmeninius topografinius planus;
5.6. Koordinuoja geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos valstybiniams archyvams perdavimą;
5.7. Organizuoja savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas, organizuoja geodezinės ir kartografinės medžiagos informacinę sistemą, organizuoja erdvinių bazių kūrimą ir administravimą;
5.8. Derina topografinius, geodezinius planus ir atlieka jų kontrolę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
5.9. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei erdvinius duomenis;
5.10. Kontroliuoja savivaldybės geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų naudojimą, teikia tuo klausimu pasiūlymus skyriaus vedėjui;
5.11. Teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti;
5.12. Teikia pasiūlymus dėl mieste ir rajone vykdomų geodezinių ir topografinių darbų finansavimo iš valstybės, savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių, atsižvelgiant į prioritetines geodezinių ir topografinių darbų kryptis;
5.13. Kaupia ir sistemina specializuotą ir kartografinę medžiagą, reikalingą savivaldybei viešosioms paslaugoms tiekti, infrastruktūros objektams vystyti, bendrajam, specialiajam ir detaliajam teritorijų planavimui vykdyti;
5.14. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl geodezinių, topografinių, požeminių komunikacijų nuotraukų atlikimo, sklypų ribų, pastatų, požeminių komunikacijų, vertikalaus išplanavimo projektų žymėjimo, kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
5.15. Savo kompetencijos klausimais užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų atstovų priėmimą ir jų pareiškimų bei skundų (susijusių su skyriaus vykdomomis funkcijomis) nagrinėjimą;
5.16. Renka, sistematizuoja ir analizuoja informaciją, reikalingą pareigoms vykdyti, iš savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkų, savivaldybės nekilnojamojo turto panaudai gavėjų, koncesininkų, pagal sutartis su savivaldybe viešųjų paslaugų tiekėjų, valstybės įstaigų ir institucijų, ūkio subjektų;
5.17. Vykdo kitus Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų bei skyriaus vedėjo žodinius ir rašytinius su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: