Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ariogalos seniūnijos seniūnas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ariogalos seniūnijos (toliau – seniūnijos) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga įgyvendinti Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) administracijos vidaus administravimo funkcijas administracijos struktūriniame teritoriniame padalinyje: skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, administruoti viešąsias paslaugas, išduoti leidimus laidoti, atlikti notarinius veiksmus, vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, rajono Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja rajono Savivaldybės priimtų sprendimų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;
 • dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia rajono Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
 • dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
 • dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
 • registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • dalyvauja organizuojant civilinę saugą, įgyvendinant civilinės saugos priemones seniūnijoje;
 • inicijuoja, organizuoja ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus seniūnijoje;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
 • dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
 • dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
 • organizuoja ir (arba) kontroliuoja rajono Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
 • rūpinasi seniūnijos teritorijoje esančių kelių, vandens telkinių ir poilsiaviečių priežiūra, gyventojų aprūpinimu geriamuoju vandeniu;
 • tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • rajono Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl rajono Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su rajono Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirašyti sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • registruoja pats arba paveda registruoti gyventojų skundus ir prašymus, juos nagrinėja ir atsako į juos teisės aktų nustatytais terminais;
 • išduoda leidimus prekybai viešose vietose ir prižiūri, kaip laikomasi prekybos viešose vietose taisyklių;
 • rajono Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
 • dalyvauja rajono Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • dalyvauja įgyvendinant švietimo, medžioklės, žemės ir kitus įstatymus, teikia pagalbą valstybės įstaigoms, įgyvendinant įstatymus;
 • užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą;
 • organizuoja LR Rinkliavų įstatymo ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimų šiuo klausimu įgyvendinimą;
 • derina leidimus reklaminiams stendams statyti ir kontroliuoja jų pastatymą;
 • priima sprendimus, susirašinėja su įstaigomis, organizacijomis savo veiklos klausimais;
 • teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie rajono Savivaldybės institucijų, rajono Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą rajono Savivaldybės teritorijoje;
 • kontroliuoja, ar teikiant administracines, viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo. Rajono Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • rengia seniūnaitijų sudarymo projektus ir teikia juos rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja seniūnaičių rinkimus;
 • rengia seniūnijos nuostatų ir seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, vertina pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, socialinę politiką, notarinių veiksmų atlikimą, viešųjų paslaugų teikimą, viešuosius pirkimus, gyvenamosios vietos deklaravimą, bendruomenių steigimą ir jų veiklą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: