Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Darbo pobūdis

1. Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14
 • Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atliekų tvarkymo tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimui ir vykdymui užtikrinant Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimų, tarptautinių sutarčių ir kitų Lietuvos Respublikos (toliau – LR) tarptautinių įsipareigojimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir koordinuoja Bazelio konvencijos įgyvendinimą, nagrinėja Bazelio konvenciją įgyvendinančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus, analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių, kitų Bazelio konvencijos šalių nuomones ir pozicijas šiuo klausimu, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ir Bazelio konvencijos šalių ekspertais, teikia išvadas, rengia Lietuvos pozicijas ir kitus dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, dalyvauja ES Tarybos Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupių posėdžiuose, kontaktinėse ir ekspertų grupėse, Bazelio konvencijos sekretoriato organizuojamuose susitikimuose ir kituose renginiuose;
 • organizuoja ir koordinuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1013/2006 dėl atliekų vežimo įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių nuomones ir pozicijas šiuo klausimu, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ekspertais, dalyvauja ekspertų darbo grupėse, teikia išvadas, rengia Lietuvos pozicijas ir kitus dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, dalyvauja ES Tarybos darbo grupėse;
 • organizuoja ir koordinuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1257/2013 dėl laivų perdirbimo įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių nuomones ir pozicijas šiuo klausimu, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ekspertais, dalyvauja ekspertų darbo grupėse, teikia išvadas, rengia Lietuvos pozicijas ir kitus dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, dalyvauja ES Tarybos darbo grupėse;
 • koordinuoja Honkongo konvencijos ratifikavimo klausimus;
 • organizuoja ir koordinuoja Bazelio, Stokholmo, Roterdamo konvencijų sinergijos klausimų nagrinėjimą ir įgyvendinimą, nagrinėja sinergiją įgyvendinančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus, analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių nuomones ir pozicijas šiais klausimais, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ekspertais, pagal nustatytas veiklos sritis teikia išvadas, rengia Lietuvos pozicijas ir kitus dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis, dalyvauja ES Tarybos Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupių posėdžiuose, kontaktinėse ir ekspertų grupėse, Bazelio, Stokholmo, Roterdamo konvencijų sinergijos sekretoriato organizuojamuose susitikimuose ir kituose renginiuose;
 • analizuoja sprendimų priėmimo ES procedūras, dalyvauja veikloje, susijusioje su ES institucijomis ir tarptautinėmis aplinkosauginėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja ES Tarybos Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės cheminių medžiagų pogrupio darbe;
 • inicijuoja, rengia, dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus tarpvalstybinių atliekų pervežimų klausimais, laivų perdirbimo, Honkongo konvencijos klausimais;
 • pagal nustatytas veiklos sritis planuoja, dalyvauja planuojant tarpvalstybinį atliekų pervežimą reglamentuojančių ES teisės aktų ir Bazelio konvenciją įgyvendinančių teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą;
 • pagal nustatytas veiklos sritis planuoja, dalyvauja planuojant laivų perdirbimą reglamentuojančių ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, jų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą, koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinimo klausimais;
 • rengia ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1013/2006 dėl atliekų vežimo įgyvendinimą ir organizuoja jos teikimą Europos Komisijai;
 • rengia ataskaitą apie Bazelio konvencijos įgyvendinimą ir organizuoja jos teikimą Europos Komisijai ir Bazelio konvencijos sekretoriatui;
 • kaupia, sistemina, nagrinėja informaciją apie atliekų vežimą tranzitu, išvežimą (eksportą) iš LR, įvežimą (importą) į LR, analizuoja kitų šalių patirtį tarpvalstybinių atliekų pervežimų srityje, teikia pasiūlymus dėl tokios patirties taikymo Lietuvoje;
 • kaupia, sistemina, nagrinėja informaciją apie laivų perdirbimą, analizuoja kitų šalių patirtį laivų perdirbimo srityje, teikia pasiūlymus dėl tokios patirties taikymo Lietuvoje;
 • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms tarpvalstybinių atliekų pervežimų klausimais;
 • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms laivų perdirbimo klausimais;
 • pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų rengiamus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimuose, kitų valstybės institucijų, piliečių ir organizacijų prašymuose pateiktas problemas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ir Atliekų departamento direktoriui;
 • pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;
 • nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, LR nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės institucijų, Bazelio konvencijos sekretoriato atsakingais pareigūnais tarpvalstybiniais atliekų pervežimų, laivų perdirbimo klausimais;
 • nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų LR valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, Bazelio konvencijos sekretoriato ir kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES teisės aktų projektus, Bazelio konvenciją įgyvendinančių dokumentų projektus, rengia, derina ir pristato pozicijas Europos Komisijos komitetuose ir ES Tarybos darbo grupėse, rengia ataskaitas iš ES ir tarptautinių institucijų posėdžių;
 • pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir (ar) dalyvauja LR Vyriausybės, aplinkos ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose;
 • organizuoja, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus atliekų tvarkymo klausimais;
 • nustatytąja tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, savivaldybėmis ir asociacijomis;
 • dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą, švietimą atliekų tvarkymo klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • žinoti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančias atliekų tvarkymą;
 • būti susipažinęs su LR pozicijų dėl ES teisės aktų projektų ir ataskaitų iš ES ir tarptautinių institucijų darbo grupių susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: