Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos agentūra

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AV-229
redakcija)

ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (57-8T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkos apsaugos, gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, užtikrinti apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą matematikos mokslų studijų krypčių grupės, arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės, arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
5.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:
5.2.1. priima ūkio subjektų Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas, tvarko šių ataskaitų duomenis (medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų srautų dalis);
5.2.2. priima ūkio subjektų Atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas, tvarko šių ataskaitų duomenis (medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų srautų dalis);
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Europos Komisijai:
5.3.1. ataskaitą ir informaciją apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos įgyvendinimą (medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų srautų dalis);
5.3.2. ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimą (statybinių atliekų srauto dalis);
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia šalies institucijoms:
5.4.1. Aplinkos ministerijai darnaus vystymosi rodiklių, nustatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, duomenis (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
5.4.2. Lietuvos statistikos departamentui statistinius duomenis, nurodytus Oficialiosios statistikos metinėje darbų programoje, apie atliekų susidarymą ir tvarkymą (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
5.5. apdoroja, apibendrina, analizuoja, rengia ir teikia statistinius duomenis apie atliekų susidarymą, tvarkymą (medicininių, statybinių, nuotekų dumblo ir kitų atliekų srautų dalis) ir (ar) kitas šio skyriaus kompetencijai priskirtas sritis, skelbia ir teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms mokslo įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautinius susitarimus;
5.6. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo;
5.7. tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su Pavojingų atliekų tvarkymo licencijomis;
5.8. registruoja transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančius asmenis Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše, tikslina šio sąrašo duomenis, panaikina registraciją, tvarko transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos vykdytojų deklaracijų duomenis, viešai skelbia sąrašo duomenis ir teikia informaciją šių duomenų pagrindu;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
5.10. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ūkinės veiklos aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Aplinkos apsaugos agentūra

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: