Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyrius vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turto ir verslo vertinimo, finansinių ataskaitų audito ir šių sričių profesijų reglamentavimo srityse.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos – turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito – srityse.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, rekomendacijomis ir dokumentais, reglamentuojančiais turto ir verslo vertinimą bei finansinių ataskaitų auditą;

4.3. būti susipažinęs su tarptautiniais audito standartais, tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu;

4.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti teisės aktų, susijusių su turto ir verslo vertinimu bei finansinių ataskaitų auditu, projektus;

5.2. analizuoti, rengti ar dalyvauti rengiant informaciją, Lietuvos Respublikos pozicijas, taip pat teikti informaciją turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito srityse dėl:

5.2.1. Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų;

5.2.2. tarptautinių institucijų parengtų dokumentų;

5.2.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos.

5.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:

5.3.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) kolegialių organų veikloje;

5.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.3.3. Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose;

5.3.4. tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose.

5.4. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.5. analizuoti iš Tarnybos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su turto ir verslo vertintojų ir auditorių veiklos priežiūra ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl priežiūros tobulinimo;

5.6. vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) skyriaus vedėjui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos pateiktos informacijos;

5.7. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

5.8. organizuoti konsultacijas, keistis nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito klausimų reglamentavimo;

5.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant;

5.10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: