Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Aukštadvario seniūnijos seniūnas (PA koeficientas 9,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Trakai - Trakų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P2E-451

AUKŠTADVARIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aukštadvario seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus seniūnijos veiklos klausimais seniūnijos teritorijoje pagal seniūnijos nuostatus, administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, analizuoti ir spręsti savivaldybės problemas seniūnijos teritorijoje, formuoti ir telkti bendruomenę, atlikti vidaus administravimą seniūnijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – atlieka vidaus administravimą seniūnijoje, ir specialiojoje veiklos srityje – seniūnijų veikla savivaldybės teritorijoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti 3 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, valstybės tarnybą, socialinę politiką, notarinių veiksmų atlikimą, viešųjų paslaugų teikimą, viešuosius pirkimus, ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;
4.4. sugebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas seniūnijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:
5.1. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, atlieka vidaus administravimą;
5.2. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
5.4. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.5. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
5.7. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.8. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
5.9. išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; prireikus teikia charakteristikas;
5.10. organizuoja seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje kapinių priežiūrą, Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;
5.11. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.12. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
5.14. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; vykdo viešųjų darbų darbuotojų įdarbinimo funkcijas;
5.15. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
5.16. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.17. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
5.18. dalyvauja renkant duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, ir juos teikia savivaldybės administracijos direktoriui;
5.19. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
5.20. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.21. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;
5.22. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
5.23. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas, organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius, derina leidimus renginiams;
5.24. nustatyta tvarka prižiūri, kaip laikomasi viešosios tvarkos taisyklių, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.25. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
5.26. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
5.27. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
5.28. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
5.29. savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu organizuoja viešuosius pirkimus; 5.30. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus medžių kirtimui, kasinėjimo darbams seniūnijos teritorijoje;
5.31. dalyvauja Trakų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbe ir pateikia siųlymus dėl techninių projektų ir teritorijų planavimo dokumentų, kai projektavimo darbai vyksta seniūnijos teritorijoje;
5.32. nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės įstaigų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
5.33. vykdo kitus su seniūnijų veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB client

Trakų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: