Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrojo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Administravimo valdybos Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) būtų vykdomi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, taip pat būtų užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktų, kitų dokumentų kalbos taisyklingumas ir tinkamas įforminimas, rengti pasitarimų protokolus, administracinių paslaugų aprašymus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrindamas dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą, redaguoja:
 • Kalėjimų departamente rengiamų norminių teisės aktų, oficialiai skelbiamų Teisės aktų registre, projektus;
 • Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų (taisyklių, tvarkos aprašų, instrukcijų, nuostatų, darbo reglamentų ir pan.) projektus;
 • dokumentų, siunčiamų į valstybės valdžios ir valdymo institucijas (Lietuvos Respublikos prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Seimo kontrolierių įstaigai, kitų Seimo ir Vyriausybės įstaigų vadovams, valstybės kontrolieriams, ministerijoms), projektus;
 • kitus Kalėjimų departamento siunčiamųjų dokumentų, pasirašomų Kalėjimų departamento direktoriaus, projektus;
 • prireikus, atskiru Kalėjimų departamento vadovybės pavedimu – kitus dokumentų (sutarčių, vidaus administravimo dokumentų ir kt.) projektus.
 • tikrina Kalėjimų departamente rengiamų dokumentų, pasirašomų Kalėjimų departamento direktoriaus, įforminimo teisingumą tam, kad būtų užtikrinta dokumentų parengimo kokybė pagal dokumentų įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • prižiūri, kad Kalėjimų departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos kalba būtų taisyklinga;
 • kontroliuoja, kad Kalėjimų departamento antspauduose, spauduose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose būtų vartojama taisyklinga lietuvių kalba, siekdamas užtikrinti Valstybinės kalbos įstatymo nuostatų dėl viešųjų užrašų įgyvendinimą;
 • rengia metodines rekomendacijas dokumentų rengimo ir įforminimo bei kalbos vartosenos klausimais ir skelbia jas Kalėjimų departamento intraneto svetainėje, prireikus – siunčia Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms;
 • analizuoja Kalėjimų departamento dokumentų parengimo kokybę kalbos ir įforminimo aspektais, sistemina informaciją apie dažniausiai daromas rengiamų dokumentų kalbos ir įforminimo klaidas, siekdamas valdyti informaciją apie metodinės ir praktinės pagalbos, reikalingos dokumentų rengėjams, ir mokymų poreikį;
 • nuolat seka, sistemina ir kaupia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų kalbą, bei kitą metodinę medžiagą kalbos vartosenos klausimais, užtikrindamas aktualios informacijos valdymą ir tinkamą pritaikymą;
 • konsultuoja Kalėjimų departamento darbuotojus dokumentų rengimo ir įforminimo bei kalbos vartosenos klausimais, siekdamas padėti dokumentų rengėjams taisyklinga lietuvių kalba parengti dokumentus ir teisingai juos įforminti;
 • rengia ir prireikus atnaujina Kalėjimų departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, skelbia juos Centralizuotame viešųjų ir administracinių paslaugų portale, įveda kitą informaciją, nustatytą teisės aktuose; atlieka šių paslaugų kokybės vertinimą;
 • rengia Kalėjimų departamento vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolus, prireikus – Kalėjimų departamente vykstančių tarpinstitucinių posėdžių ir pasitarimų ar bendrų su Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų atstovais posėdžių ar pasitarimų protokolus;
 • prireikus padeda organizuoti Kalėjimų departamento renginius, parodas, svečių priėmimus ir pan., užtikrindamas tarnybinio protokolo reikalavimų laikymąsi;
 • pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamento darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal pareigybės kompetenciją vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, Administravimo valdybos direktoriaus ir Skyriaus viršininko pavedimus bei nurodymus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, nustatančius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • išmanyti suėmimą, bausmių vykdymą ir probaciją reglamentuojančių teisės aktų terminiją;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
 • mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: