Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Darbo pobūdis

1. Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Vyriausiojo specialisto pareigybės (toliau – pareigybė) lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12.
 • Pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su pradinio ugdymo organizavimo politikos formavimu ir įgyvendinimu, koordinuoti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • dalyvauja formuojant valstybinę pradinio ugdymo organizavimo politiką, planuojant ir koordinuojant jos įgyvendinimo darbus;
 • stebi, kaupia ir analizuoja statistinę informaciją dėl pradinio ugdymo organizavimo veiksmingumo, siekdamas nustatyti šios srities problemas ir tobulinimo prioritetus;
 • teikia siūlymus kuriant ir tobulinant švietimo stebėsenos (ŠVIS) sistemą, Lietuvos kvalifikacijų sandarą, siekdamas pradinio ugdymo dermės su kitais rengiamais teisės aktais;
 • teikia siūlymus kuriant ir tobulinant pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimo, pradinio ugdymo kokybės (vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo) užtikrinimo sistemas, siekdamas pradinio ugdymo kokybės gerinimo;
 • renka ir analizuoja nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos patikrinimo duomenis, naudoja juos inovacijoms planuoti ir diegti;
 • rengia pradinio ugdymo organizavimą / įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktų projektus (Bendruosius pradinio ugdymo planus, Pradinio ugdymo dienynus ir kt.), rengia ir koordinuoja šių teisės aktų aprobavimą, tvirtinimą ir diegimą, siekdamas ministerijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų kokybės ir dermės;
 • dalyvauja Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir kitose tarptautinėse darbo grupėse dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės gerinimo;
 • analizuoja, vertina ugdymo priemonių (vadovėlių, skaitmeninių mokymo objektų ir kt.) mokiniams (migrantų, besimokančių tautinių mažumų mokyklose ir kt.) rengimą ir diegimą, siekiant gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ir kokybę;
 • inicijuoja ir koordinuoja nacionalinių projektų ir programų (tarp jų finansuojamų Europos Sąjungos paramos fondų lėšomis), skirtų pradinio ugdymo organizavimo veiksmingumui ir prieinamumui didinti, kokybei gerinti tinkamą įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją telkia intelektualines pajėgas, organizuoja intelektualinių išteklių viešuosius pirkimus, dalyvauja darbo grupių, komisijų, skirtų bendrajam ugdymui organizuoti ir prieinamumui (kuriose pradinis ugdymas yra sudėtinė dalis) gerinti, veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl pradinio ugdymo finansavimo, mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, materialinio aprūpinimo gerinimo;
 • inicijuoja informacijos apie pradinio ugdymo organizavimą sklaidą, siekdamas užtikrinti visų švietimo valdymo lygmenų įsitraukimą ir atsakomybę, informuoti visuomenę apie pradinio ugdymo inovacijas;
 • organizuoja skyriaus inicijuojamoms veikloms ir projektams vykdyti reikalingų intelektualinių išteklių viešuosius pirkimus;
 • derina teisės aktų projektus su Europos Sąjungos teise, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitų ministerijų, savivaldybių administracijų padaliniais, žinybomis, asociacijomis, švietimo profesinėmis sąjungomis sprendžiant pradinio ugdymo politikos įgyvendinimo darbus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus dėl pradinio ugdymo organizavimo, rengia atsakymų projektus, konsultuoja ir nustatyta tvarka teikia informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims, siekdamas užtikrinti pradinio ugdymo kokybę, veiksmingumą ir tinkamą teisės aktų taikymą;
 • rengia sutarčių (jų pakeitimų), susijusių su tiksliniu valstybės finansavimu, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ir dalyvauja rengiant atitinkamų dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus dėl Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos prioritetų, strateginio darbo plano, metinio darbo plano, skyriaus veiklos planų, derinant skyriaus veiklą su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo mokslų studijų krypties (pedagogika / edukologija / švietimas ir ugdymas) arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo mokyklose patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus viešąjį administravimą, švietimą šalyje reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius pradinį ugdymą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti švietimą reglamentuojančių teisės aktų ekspertizę, rengti išvadas, ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuterio programomis teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: