Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrojo ugdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir vykdyti švietimo viešąjį administravimą Savivaldybei pavaldžiose bendrojo ugdymo ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigose bei įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą.

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • analizuoja ir vertina švietimo būklę, planuoja veiklos pokyčius, kad būtų tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, rengia švietimo politikos vykdymo kokybę laiduojančius teisės aktus ir juos įgyvendina;
 • teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybės švietimo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto švietimo programų įgyvendinimo projektus ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
 • atlieka Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą;
 • vykdo priėmimo į pavaldžias bendrojo ugdymo įstaigas stebėseną ir priežiūrą, analizuoja ir teikia siūlymus dėl mokyklų aptarnaujamų teritorijų nustatymo;
 • analizuoja priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas procesą, kaupia bei sistemina priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas statistinius duomenis;
 • renka bei sistemina informaciją iš pavaldžių bendrojo ugdymo įstaigų apie laisvas ugdymosi vietas, teikia šią informaciją besikreipiantiems asmenims;
 • bendradarbiaudamas su E. miesto departamentu inicijuoja priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinės sistemos tobulinimą;
 • konsultuoja pavaldžias ugdymo įstaigas priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas klausimais;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
 • asmenų priėmimo į pavaldžias ugdymo įstaigas tvarkos nustatymo;
 • bendrojo ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų paskirstymo;
 • mokinių ir klasių skaičiaus nustatymo ir tikslinimo;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia į juos atsakymus;
 • rengia ataskaitas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui savo veiklos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti bendrojo ugdymo įstaigų organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: