Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,5)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)


BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

DOKUMENTŲ TVARKYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


i. SKYRIUS

pareigybės charakteristika


1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) Dokumentų tvarkymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus, .


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme.IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 m. patirtį dokumentų ir archyvų valdymo srityje:

4.3. turėti patirties dirbant su kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema ir Elektroninio archyvo informacine sistema;

4.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įstaigų dokumentų valdymo organizavimą, reikalavimus, Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių elektroninio parašo priežiūrą ir naudojimą, reikalavimus ir Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvo darbą;

4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. gebėti sklandžiai, glaustai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ kompiuteriniu paketu.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal struktūrinių padalinių pateiktus bylų dokumentacijos planų projektus Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis parengia, suderina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir pateikia tvirtinti NMA direktoriaus įgaliotam asmeniui NMA dokumentacijos planą, dokumentacijos plano suvestinę, dokumentų registrų sąrašą;

5.2. kartu su NMA struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, kurie atsakingi už dokumentų ir bylų apskaitos tvarkymą, atlieka dokumentų vertinimą ir teikia pasiūlymus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti; surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus, Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis suderina juos su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir teikia tvirtinti NMA direktoriaus įgaliotam asmeniui;

5.3. kaupia, sistemina ir tvarko duomenis apie NMA sudarytas ir saugomas bylas, atlieka archyvinių bylų centralizuotą valdymą, organizuoja NMA archyvo darbą, kontroliuoja tinkamą dokumentų saugojimą;

5.4. vadovauja ir kontroliuoja, kad NMA struktūriniuose padaliniuose bylos būtų formuojamos pagal bylų dokumentacijos planą bei priima sutvarkytas nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas;

5.5. Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis parengia NMA bylų apyrašų sąrašą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų projektus, teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir tvirtinti NMA direktoriaus įgaliotam asmeniui;

5.6. kontroliuoja, kad struktūriniuose padaliniuose nurodytu laiku būtų sutvarkytos trumpai saugomos bylos ir parengti jų sąrašai;

5.7. teikia pasiūlymus ir rengia teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, taip pat dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus, susijusius su dokumentų valdymu ir saugojimu;

5.8. pagal reikalavimą išduoda archyvines pažymas, tvirtina dokumentų kopijas, išrašus ir nuorašus, rengia atsakymus į paklausimus, tvarko jų apskaitą;

5.9. esant būtinybei, teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai;

5.13. atlieka visas Skyriaus vedėjo funkcijas jo laikino nebuvimo darbe (atostogų, ligos, komandiruotės) ar atleidimo iš pareigų atvejais.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: