Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, vykdyti viešuosius ir kitus pirkimus, organizuoti bei vykdyti Agentūrai patikėjimo teise priklausančio materialiojo turto nuomą bei vertinti pareiškėjų vykdytus pirkimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja ir vykdo Agentūros viešuosius ir kitus pirkimus, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia Agentūros vykdomų viešųjų ir kitų pirkimų dokumentus;
 • rengia ir derina viešųjų pirkimų sutartis, ir kartu su pirkimo iniciatoriumi kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
 • planuoja, organizuoja ir vykdo Agentūros materialiojo turto nuomos konkursus, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • kontroliuoja, ar teisingai Agentūroje taikomi viešuosius ir kitus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai;
 • nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, taikymo klausimais;
 • teikia konsultacijas Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), bei pareiškėjams pirkimų vykdymo klausimais ir kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais veda mokymus;
 • sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;
 • vertina, ar pareiškėjų pateikti planuojamo pirkimo dokumentai (išankstiniam vertinimui), išskyrus Agentūros direktoriaus įsakymu priskirtus vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, parengti vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis ir nustato, ar planuojamo pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškose ir (ar) paramos sutartyse nurodytomis investicijomis;
 • vertina bei pervertina Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių skyrių vertintus pareiškėjų vykdytus pirkimus;
 • vertina bei pervertina Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių skyrių vertintus pareiškėjų vykdytus pirkimus, teikia išvadas dėl teritorinių skyrių sprendimų, sukeliančių neigiamas pasekmes, atitikties formaliesiems sprendimo reikalavimams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūrosstruktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties viešųjų pirkimų srityje;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, administracinę bei civilinę teisę (materialinę ir procesinę), teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei rengti atsakymus į paklausimus, skundus ir pretenzijas.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »