Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. T1-176

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. T1-24 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) veiklą įgyvendinant valstybės politiką narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse, bei Departamento parengtų ir / ar pasirašomų sutarčių, viešųjų pirkimų dokumentų, įsakymų ir kitų teisės aktų projektai teisiniu požiūriu neprieštarautų nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų teisėtumo ir specialiojoje veiklos srityje – teisės ir teisėkūros narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolę ir narkomanijos prevenciją, teisėkūros procesus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines teisės krypties studijas arba turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės ar viešųjų pirkimų srityje;
4.4. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją vertina, ar Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), parengti dokumentai, įsakymų ir kitų teisės aktų projektai neprieštarauja nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktams;
5.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar dalyvauja rengiant Departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų, kitų teisės aktų bei kitų dokumentų projektus;
5.3. teikia teisinio pobūdžio pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento uždavinių, numatytų Departamento nuostatuose, įgyvendinimo;
5.4. pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas Departamento direktoriui, Departamento direktoriaus pavaduotojui, Departamento skyrių vedėjams, kitiems Departamento darbuotojams;
5.5. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių, naujų psichoaktyviųjų medžiagų, alkoholio ir tabako kontrolės bei vartojimo prevencijos klausimais, susijusiais su teisiniu reguliavimu;
5.6. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja įgyvendinant projektus, atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose;
5.7. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją savarankiškai arba pasitelkęs kitus Departamento valstybės tarnautojus ar darbuotojus atstovauja Departamentui teismuose;
5.8. rengia ar dalyvauja rengiant, vertina kitų Departamento valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengtus Departamento direktoriaus pasirašomų sutarčių projektus, pagal kompetenciją užtikrina jų derinimą su suinteresuotais asmenimis;
5.9. administruoja Departamento sutarčių registrus ir organizuoja sutarčių vykdymą;
5.10. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento viešųjų pirkimų komisijų darbe, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
5.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
5.12. pagal kompetenciją kokybiškai ir laiku vykdo Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus;
5.13. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar / ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: