Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Darbo pobūdis

 • Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ir teisėtą Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų bei tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų vykdymą. Vykdyti teisės aktų ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje (toliau –Tarnyba) rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę, rengti procesinius dokumentus. Konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Vykdo teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę.
 • Teikia pastabas / pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios, atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
 • Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pakeitimus.
 • Konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
 • Konsultuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius socialinį draudimą reglamentuojančių ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos pasirašytų dvišalių sutarčių ir susitarimų taikymo klausimais.
 • Kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
 • Kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
 • Dalyvauja Tarnybos viešųjų pirkimų procedūrose.
 • Atlieka rengiamų teisės aktų ir jais tvirtinamų dokumentų, viešųjų pirkimų sutarčių, viešųjų pirkimų konkursų sąlygų projektų teisinį vertinimą.
 • Dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
 • Dalyvauja rengiant Tarnybos sutarčių projektus ir užtikrina, kad Tarnybos sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
 • Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
 • Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, apibendrina Tarnybos išnagrinėtų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų bylų rezultatus ir informuoja Tarnybos direktorių ir Skyriaus vedėją.
 • Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondo) biudžetui.
 • Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.
 • Vykdo dėl trečiųjų asmenų kaltės išmokėtų valstybinio socialinio draudimo išmokų išieškojimą regreso tvarka.
 • Vykdo žalos, padarytos Fondo biudžetui, bei dėl kitų priežasčių susidariusių socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ataskaitas apie pareikštus reikalavimus dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir sugrąžintas valstybinio socialinio draudimo išmokas, apie valstybinio socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
 • Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja ekspertų grupėse, rengiančiose Lietuvos Respublikos dvišalių sutarčių ir susitarimų su kitomis šalimis socialinės apsaugos srityje projektus, rengia įvairaus pobūdžio dokumentų projektus, nustatančius tokių sutarčių ir susitarimų įgyvendinimo tvarką bei procedūras.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
 • Rengia Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
 • Vizuoja įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais.
 • Dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Tarnyboje.
 • Pagal šios pareigybės kompetenciją užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia su jomis susijusių dokumentų projektus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą.
 • Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis ir formuluoja pasiūlymus bei rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui, Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jo nesant darbe.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis).
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir mokėti rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje, būti susipažinusiam su teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • Mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį vertinimą.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: