Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Biologinės įvairovės skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Pareigybės aprašymas

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.II. PASKIRTIS

2. Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti biologinės įvairovės tyrimus ir apsaugos programas, kontrolę, stebėti ir analizuoti gamtinių vertybių būklę parkų teritorijose ir Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai (toliau – Direkcija) priskirtose kitose saugomose teritorijose, dalyvauti gamtotvarkos planų rengime ir įgyvendinime, vykdyti visuomenės informavimo ir švietimo darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje - viešieji ryšiai ir specialiosiose srityse: biologinės įvairovės tyrimų ir apsaugos organizavimas, prevencinė ir ekologinio švietimo veikla, saugomų teritorijų apsauga ir tvarkymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti biomedicinos mokslų, biologijos, botanikos, zoologijos studijų krypties, fizinių mokslų arba gamtos mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, bioįvairovės apsaugą, bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, valdyti informaciją pagal savo darbo sritį: ją sisteminti, apibendrinti bei daryti išvadas;

4.5. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. inventorizuoja ir kartografuoja saugomų rūšių radimvietes, atlieka retųjų rūšių radimviečių patikrinimus ir gausumo tyrimus;

5.2. organizuoja ir vykdo gamtos paveldo objektų biologinės įvairovės tyrimus;

5.3. atlieka veiklos programoje numatytus monitoringus ir tyrimus;

5.4. stebi ir analizuoja gamtinių vertybių būklę, renka ir kaupia informaciją;

5.5. dalyvauja įgyvendinant gamtotvarkos planus;

5.6. atlieka „Natura 2000“ paukščių ir gyvūnų rūšių monitoringo darbus pagal nustatytas metodikas;

5.7. pagal kompetenciją kontroliuoja apsaugos ir režimo laikymąsi, dalyvauja reiduose ir patikrinimuose;

5.8. bendradarbiauja su įvairiais fondais ir kitomis organizacijomis, ruošia ir pateikia programas ir projektus gamtosaugos veiklai finansuoti;

5.9. dalyvauja ekologinio švietimo veikloje (seminaruose, konferencijose, mokyklose ir pan.), propaguojant gamtos paveldo vertybes bei jų apsaugą, teikia medžiagą Direkcijos leidinių rengimui;

5.10. supažindina lankytojus su parkų gamtos vertybėmis Lankytojų centre, ekskursijose, veda edukacines programas, specializuotas ekskursijas, skaito paskaitas;

5.11. esant poreikiui, derina, teikia išvadas vidinės miškotvarkos projektams, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadas, rengia pažymas apie miško įveisimą „Natura 2000“ teritorijoje, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų teritorijose;

5.12. atlieka priskirtų nacionalinių saugomų teritorijų ir strateginio tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės vertinimą;

5.13. pagal kompetenciją rengia raštus, aktus, ataskaitas, teikia informaciją ir pasiūlymus, rengia metines darbo ataskaitas;

5.14. monitoringo vykdymo laikotarpiu gali dirbti direktoriaus įsakymu nustatytu darbo laiko režimu;

5.15. turi valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus ir turi teisę vykdyti valstybinių saugomų teritorijų kontrolę Aukštaitijos nacionaliniame ir Labanoro regioniniame parkuose;

5.16. vykdo kitus su Direkcijos ar Biologinės įvairovės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Direkcijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjui.
CVB client

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: