Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIUS Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija-13.
 • Biologinės įvairovės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti galimą poveikį saugomose teritorijose esančioms natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims, rengti išvadas dėl poveikio reikšmingumo, teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir kitų įstatymų, poįstatyminių teisės aktų rengimui, nagrinėti kitų institucijų rengiamus teisės aktus, teritorijų bei strateginio planavimo dokumentus, planuojamos ūkinės veiklos projektus pagal nustatytąją kompetenciją. III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdydamas Tarnybai ir Skyriui nustatytas funkcijas bei užtikrindamas deramą jų vykdymą, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
 • rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių natūralių buveinių, saugomų rūšių (įskaitant miškų) apsaugą bei tvarkymą saugomose teritorijose, planų, programų bei ūkinės veiklos projektų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą, strateginio saugomų teritorijų planavimo projektus, teikia siūlymus dėl naujų dokumentų rengimo tikslingumo, teikia pasiūlymus dėl natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims darančios poveikį ūkinės veiklos reguliavimo saugomose teritorijose tobulinimo, taip pat pasiūlymus, kaip integruoti gamtotvarkos saugomose teritorijose priemones į kitų sektorių strateginius ir teritorijų planavimo dokumentus;
 • organizuoja dokumentų, numatančių saugomose teritorijose natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugą ir tvarkymą įgyvendinimą, taip pat nagrinėja įvykdytų priemonių efektyvumą teikia pasiūlymus saugomų teritorijų direkcijoms dėl priemonių tęstinumo, teikia pasiūlymus dėl dokumentų galiojimo pratęsimo tikslingumo;
 • rengia išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos projektų įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas;
 • nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos dokumentus, poveikio aplikai vertinimo programas, ataskaitas) ir rengia išvadas dėl jų kokybės, galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio saugomose teritorijose esančioms natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims bei tokios veiklos galimybių;
 • nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus (atrankos, apimties nustatymo dokumentus, vertinimo ataskaitas) ir rengia išvadas dėl jų kokybės, galimų planų ir programų įgyvendinimo pasekmių saugomose teritorijose esančioms natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims bei galimybių priimti ar patvirtinti planus ir programas;
 • konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų specialistus, fizinius ir juridinius asmenis saugomų teritorijų biologinės įvairovės tvarkymo bei jų apsaugos, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant natūralių buveinių apsaugos ir tvarkymo saugomose teritorijose klausimus;
 • dalyvauja paraiškų, skirtų ES struktūrinių fondų, kaimo plėtros programos, kitų šalies ir tarptautinių finansinių šaltinių finansuojamų projektų natūralioms buveinėms ir saugomos rūšims išsaugoti rengime, šių veiklų įgyvendinime;
 • dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų įvairaus lygmens ir pobūdžio komisijų, darbo grupių veikloje biologinės įvairovės būklei įvertinti bei jų apsaugos problemoms spręsti;
 • rengia raštus, pasitarimų protokolus, išvadas, rekomendacijas, vertinimus, pristatymus, kitą medžiagą;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, prašymus, skundus ir kitą medžiagą, susijusią su biologinės įvairovės apsauga, poveikio natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims vertinimu, šia tematika rengia raštus (atsakymus);
 • palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio įvairiomis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, programas;
 • vykdo kitus Tarnybos vadovo, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • 1 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų gyvosios gamtos vertybių apsaugą bei tvarkymą, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, poveikio aplinkai vertinimą.
 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • 6 turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį saugomų teritorijų srityje;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

Other company job ads:

All ads of this company (135) »