Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Biržų regioninio parko direkcijos Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,9)

Biržai - Biržų regioninio parko direkcija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Biržų regioninio parko direkcijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-37

BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biržų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Direkcijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti kraštovaizdžio vertingų kompleksų ir elementų apsaugą ir tvarkymą, fiksuoti ir kaupti informaciją apie kraštovaizdžio kaitą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavimas ir specialioje veiklos srityje – kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, humanitarinių mokslų krypčių grupės menotyros, archeologijos, istorijos, etnologijos studijų krypties; meno krypčių grupės architektūros studijų krypties; socialinių mokslų krypčių grupės rekreacijos ir turizmo, edukologijos krypties; fizinių mokslų krypčių grupės geografijos krypties; biomedicinos mokslų krypčių grupės ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės krypties; kraštotvarkos krypties;

4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

4.4. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;

4.5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, išmanyti informacinio darbo planavimo metodus, informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo, atnaujinimo ir perdavimo priemones ir būdus;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti gerai anglų kalbą A2 lygiu, rusų A2 lygiu;.

4.9. turėti teisę vairuoti B ar aukštesnės kategorijos motorinę transporto priemonę.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas

5.1. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, ir kitais įstatymais, Biržų regioninio parko nuostatais, įsakymais, direkcijos direktoriaus pavedimais, kitais norminiais aktais, užtikrindamas teisės aktų įgyvendinimą;

5.2. dalyvauja darbo planų, ataskaitų, teisės aktų, norminių dokumentų, raštų, projektų, susijusių su direkcijos veikla, rengime;

5.3. nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia pasiūlymus, sąlygas bei išvadas regioniniame parke rengiamiems statinių projektams ir žemėtvarkos planams projektus;

5.4. rengia, dalyvauja rengiant kraštovaizdžio monitoringo ataskaitą ir planą, pagal kurį atlieka parko teritorijos kraštovaizdžio monitoringą;

5.5. pagal savo kompetenciją vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę, t. y. kontroliuoja regioninio parko apsaugos reikalavimų ir režimo laikymąsi parko teritorijoje;

5.6. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių regioninio parko veiklą, pakeitimo;

5.7. teikia pasiūlymus dėl regioniniame parke esančių kraštovaizdžio vertingų kompleksų ir elementų apsaugos ir tvarkymo;

5.8. fiksuoja ir kaupia informaciją apie regioninio parko teritorijoje esančius vertingus objektus;

5.9. rengia ir teikia Biržų regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.10. Direktoriaus nukreipimu organizuoja ir atlieka Direkcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

5.11. Direktoriaus nukreipimu rengia Direkcijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus; rengia, dalyvauja rengiant Direkcijos viešųjų pirkimų planus;

5.12. teikia pasiūlymus dėl Direkcijos supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos taisyklių pakeitimo;

5.13. teikia įstatymų nustatyta tvarka gidų paslaugas lietuvių, rusų kalbomis regioniniame parke ir kitose parko direkcijai priskirtose saugomose teritorijose;

5.14. teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, teritorijų planavimo, statybų saugomose teritorijose ir kitais aplinkosauginiais klausimais, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

5.15. tiesiogiai teikia informaciją gyventojams, besikreipiantiems asmenims ir lankytojams apie parko steigimo tikslus, Direkcijos vykdomą veiklą, regioninio parko vertybes, supažindina su parko lankymo taisyklėmis; dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

5.16. gavus informaciją ar esant įtarimams dėl galimo teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimo, pagal savo kompetenciją imasi visų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius; apie galimą pažeidimą informuoja kompetentingas institucijas;

5.17. Biržų regioninio parko direktoriaus ligos, atostogų metu ar kitais nenumatytais atvejais, pavaduoja jį, užtikrindama efektyvų direkcijos darbą;

5.18. stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą; pataria dėl numatomos vykdyti veiklos atitikimo veiklą regioniniame parke reglamentuojančių dokumentų reikalavimams; aiškina šių dokumentų reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.19. informuoja teritorijų savininkus apie netinkamą saugomų vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti;

5.20. indentifikuoja tikslines asmenų grupes, kurioms, esant reikalui, pateikia aktualią informaciją;

5.21 informuoja teritorijų savininkus apie netinkamą saugomų vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti;

5.22. propaguoja Direkcijos veiklą, gamtojautos, aplinkosaugos idėjas, vykdo švietėjišką darbą;

5.23. vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biržų regioninio parko direktoriui.
CVB client

Biržų regioninio parko direkcija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: