Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Biudžeto formavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1 baziniais dydžiais) (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. PAD-74

FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
FINANSŲ SKYRIAUS BIUDŽETO FORMAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Finansų skyriaus Biudžeto formavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės metinio biudžeto projektui sudaryti ir vykdymui kontroliuoti pagal priskirtą veiklos sritį, siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – finansų administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos, ekonomikos, verslo, finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
4.2. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžeto asignavimų naudojimą, dokumentų valdymą, archyvavimą;
4.3. gebėti analizuoti, planuoti kuruojamos srities programų lėšų poreikį biudžeto asignavimams gauti, jų pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir asignavimų panaudojimą;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir biudžeto apskaitos programa.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų (priemonių) ir jų sąmatų projektus ir teikia poskyrio vedėjui pagal įgaliojimus;
5.2. rengiant Savivaldybės biudžetą, tikrina programų ir programų sąmatų projektus, pateiktų skaičiavimų teisingumą ir pagrįstumą, esant būtinumui, teikia pasiūlymus asignavimų valdytojams dėl pastebėtų trūkumų ištaisymo, siekdamas parengti programų sąmatų projektus pagal galiojančius norminius dokumentus, užtikrinančius asignavimų valdytojų programų įgyvendinimą;
5.3. pagal patikrintus asignavimų valdytojų planuojamų vykdyti programų sąmatų projektus teikia duomenis nustatytos formos Savivaldybės metinio biudžeto projektui rengti (rengia aiškinamąjį raštą, palyginamąsias lenteles ir kitą pagalbinę medžiagą), reikalingus parengtam biudžeto projektui svarstyti;
5.4. analizuoja Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos, kaip asignavimų valdytojo, programų, finansuojamų iš savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos (įskaitant Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programų, Investicijų ir ekonomikos departamento Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų asignavimų poreikį ir rengia programų sąmatų projektus bei teikia biudžeto projektui rengti;
5.5. teikia duomenis Savivaldybės tarybos sprendimų projektams rengti dėl biudžeto tikslinimo, rengia aiškinamuosius raštus prie šių sprendimų projektų;
5.6. rengia pažymas-pranešimus apie skirtus (patikslintus) asignavimus;
5.7. sudaro ir teikia Finansų ministerijai pagal nustatytas formas patvirtintą biudžetą;
5.8. tikrina asignavimų valdytojų sudarytas ir patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas ir patvirtina finansų valdymo ir apskaitos kompiuterinėje programoje, siekdamas parengti Savivaldybės biudžeto pajamų ir finansavimo planą;
5.9. analizuoja asignavimų valdytojų pranešimus dėl biudžeto asignavimų pakeitimo pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, teikia išvadas poskyrio vedėjui, esant nepagrįstam išlaidų keitimui;
5.10. nagrinėja asignavimų valdytojų prašymus dėl asignavimų perskirstymo tarp ketvirčių ir teikia išvadas poskyrio vedėjui dėl jų pagrįstumo;
5.11. analizuoja asignavimų valdytojų prašymus dėl susidariusios išlaidų ekonomijos panaudojimo turtui įsigyti ir įvertina jų pagrįstumą, teikia išvadas poskyrio vedėjui dėl turto įsigijimo tikslingumo, siekdamas užtikrinti, kad asignavimų valdytojai efektyviai panaudotų asignavimus;
5.12. analizuoja ir kontroliuoja ketvirtines ir metines asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, teikia išvadas ir siūlymus dėl asignavimų racionalaus naudojimo;
5.13. teikia duomenis Savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirtinei ir metinei ataskaitai parengti pagal patvirtintas formas, pagal savo kompetenciją rengia aiškinamąjį raštą;
5.14. teikia duomenis kas ketvirtį pagal kuruojamas programas poskyrio vedėjui, siekiant parengti prognozinę Savivaldybės biudžeto vykdymo, įsiskolinimų pokyčio ir kitą valdžios sektoriaus balanso rodiklio prognozavimui aktualią informaciją;
5.15. teikia siūlymus rengiant Savivaldybės biudžeto programų sąmatų ir skaičiavimų formas;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.17. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą programų sąmatų sudarymui;
5.18. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, rengia atsakymų projektus;
5.19. parengia archyvui dokumentus pagal priskirtą sritį.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »