Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas

Darbo pobūdis

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, atskaitomybė laiku būtų patiekiama finansuojančiai įstaigai.III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą, atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • planuoja ir organizuoja įstaigos ekonominę – finansinę veiklą;
 • tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • publikuoja įvestus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą duomenis (VSAKIS);
 • organizuoja darbo užmokesčio, medžiagų sandėlyje ir pas atsiskaitytinius asmenis, mažaverčio ir greitai nusidėvinčio inventoriaus eksploatacijoje bei vykdomųjų raštų ir suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių pinigų apskaitą, siekiant pateikti objektyvią, išsamią informaciją vidaus ir išorės vartotojams;
 • organizuoja efektyvų visų buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų darbą, siekiant užtikrinti operatyvų ir tikslų visų ūkinių finansinių operacijų buhalterinę apskaitą;
 • padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkertant kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
 • vizuoja PVM sąskaitas faktūras, įsakymus dėl darbuotojų pareiginės algos, premijų, priedų nustatymo, ir darbų bei paslaugų sutartis, siekiant išvengti sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;
 • pasirašo buhalterinės apskaitos dokumentus, siekiant išvengti sukčiavimo bei pasisavinimo faktų;
 • rengia įstaigos finansinę atskaitomybę, siekiant parodyti biudžeto šaltinius, išlaidų dydį, įvertinti įstaigos finansinę būklę ir rezultatus, pateikti informaciją apie lėšų naudojimą;
 • organizuoja ir betarpiškai dalyvauja Lukiškių TI-K materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų inventorizacijose;
 • kas ketvirtį kontroliuoja važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų kompensavimo apskaičiavimą, užtikrinant racionalų šių lėšų naudojimą;
 • atskleidus neteisėtus pareigūnų veiksmus, praneša apie tai įstaigos vadovybei, siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams;
 • rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrinant tinkamą ir teisingą tarnautojų pareigų atlikimą;
 • kontroliuoja, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos, užkertant kelią materialinių vertybių grobstymui;
 • dalyvauja įstaigos veiklos plano sudaryme, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 • priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja nuteistųjų prašymus (pareiškimus), pasiūlymus ir skundus, siekiant sumažinti nuteistųjų skundų;
 • atlieka įstaigoje išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant lėšų panaudojimą pagal biudžeto išlaidų sąmatą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
 • išmanyti ir savo veikloje vadovautis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės biudžeto įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Internet Explorer, kompiuterinėmis programomis „LABBIS IV“, BONUS, bei biudžetinėms įstaigoms skirtomis finansų ir apskaitos sistemomis. Labai gerai išmanyti darbą su valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemomis (toliau – VBAMS);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »