Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Alytus - Alytaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis — A.
 • Kategorija — 10
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti nematerialaus, ilgalaikio materialaus, biologinio turto, atsargų apskaitą ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.
 • Vadovaudamasis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:
 • suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas, susijusias su nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų judėjimu (pajamuoja pagal perdavimo-priėmimo aktus, nurašo pagal nurašymo aktus, suveda ir pakeičia duomenis pagal atsakingų ir kitų asmenų pateiktą informaciją ir kt.);
 • atspausdina iš apskaitos sistemos ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktus ir turto atidavimo naudoti aktus (taikoma ūkiniam inventoriui), pateikia tuos aktus pasirašyti atsakingiems asmenims;
 • tvarko gauto pagal panaudos, nuomos ir pasaugos sutartis turto apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal sutartis;
 • tvarko ūkinio inventoriaus apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal atsakingus asmenis ir buvimo vietas;
 • teikia visą informaciją, susijusią su nematerialiuoju, ilgalaikiu materialiuoju, biologiniu turtu ir atsargomis, reikalingą finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, vedėjo pavaduotojui;
 • skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą;
 • pildo ilgalaikio turto korteles;
 • rengia nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų inventorizacijos aprašus pagal atsakingus asmenis, atskirais atvejais pagal turto buvimo vietas;
 • išsiunčia raštus apie inventorizaciją įstaigoms, kurioms turtas yra perduotas panaudos pagrindais;
 • sutikrina inventorizacijos aktus ir sudaro pastabų suvestinę;
 • sudaro ir teikia turto statistines ataskaitas Turto valdymo ir verslo skyriui;
 • suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;
 • sudaro kiekvieno objekto nebaigtos statybos bylą, kaupiant joje atliktų darbų aktų kopijas nuo statybos pradžios;
 • tvarko nebaigtos statybos objektų apskaitą pagal finansavimo šaltinius;
 • baigus statyti objektą, su savivaldybės administracijos tarnautoju, atsakingu už projekto vykdymo priežiūrą, suderina nebaigtos statybos objekto vertę, sukauptą per visą statybos laikotarpį;
 • jeigu buvo atlikti rekonstrukcijos, remonto darbai turto, kurį apskaito kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos, išbraukia tą objektą iš nebaigtos statybos ir išsiunčia aktus (kopijas) kartu su Buhalterine pažyma tai įstaigai;
 • baigus statyti objektą, surašo buhalterinę pažymą ir perkelia turtą į kitas turto grupes;
 • VSAKIS derina gauto ir perduoto turto sumas ir su juo susijusias finansavimo sumas;
 • rengia ir suveda į VSAKIS metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto formas, susijusias su ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis (pagal 8, 12, ir 13 VSAFAS).
 • Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:
 • kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;
 • kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinį įrašą, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;
 • 3 sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.
 • Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities klausimais.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su atsakingais asmenimis, Turto valdymo ir verslo skyriumi, įstaigomis, kurioms perduotas turtas panaudos pagrindais, turto įsigijimo, apskaitos, naudojimo, nurašymo ir kitais klausimais.
 • Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.
 • Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.
 • Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.
 • Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
 • Gebėti:
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti:
 • valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Alytaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: