Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Centralizuotas vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimus vidaus audito srityje, atliekant vidaus auditus, vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, teikiant rekomendacijas, siekiant padėti įgyvendinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tikrinant ir vertinant vidaus kontrolės funkcionavimą bei rizikos valdymą, atlieka finansinius, veiklos, valdymo, informacinių sistemų ir kitus vidaus auditus pagal Skyriaus vedėjo pavedimus.
 • siekiant veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus kontrolės funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse, ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų, tikrina ir vertina:
 • audituojamo subjekto sukurtas vidaus kontrolės sistemos procedūras ir priemones, taikomas joms kontroliuoti (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir kita);
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, programų vykdymą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
 • analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • rengia ir teikia skyriaus vedėjui tvirtinti vidaus audito programas bei planus, darbo dokumentus kartu su atlikto audito ataskaitos projektu, aptaria su audituojamų subjektų vadovais vidaus audito ataskaitų projektus;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti viešojo juridinio asmens veiklą ir sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą;
 • atlieka konsultavimo veiklos užduotį, surašo konsultavimo veiklos užduoties ataskaitą;
 • atlikus vidaus auditą, sudaro vidaus audito dokumentų bylą ir bylos vidaus apyrašą;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą;
 • nesant Skyriaus vedėjo, jį pavaduoja;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba teisės krypčių grupės arba verslo ir vadybos krypčių grupės išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, buhalterinės apskaitos, finansų arba viešojo administravimo srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kontrolę;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ir tobulinti vidaus audito klausimynus, anketas, darbo dokumentus, rengti vidaus audito programas, ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: