Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Centralizuotas vidaus audito skyrius Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)(7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyriaus) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, atliekant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą ir vykdant poauditinę veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • atlikdamas vidaus auditus tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
 • audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;
 • veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 • vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;
 • turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;
 • strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą;
 • informacinių sistemų veiksmingumą;
 • darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą.
 • atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;
 • rengia vidaus auditų programas, audito procedūrų schemų projektus ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui;
 • rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus bei išvadoms pagrįsti tinkamus įrodymus;
 • vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
 • atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus būtinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;
 • rengia testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito aplinkai ištirti ar numatytoms procedūroms atlikti;
 • rengia audito ataskaitų projektus, tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas, taip pat savo veiklos ataskaitas;
 • organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamų subjektų vadovais;
 • supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis skyriaus vedėją ir audituojamų subjektų vadovus;
 • skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja vidaus audito grupei ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis;
 • užtikrina audito metu paimtų ar gautų dokumentų bei jų kopijų saugumą;
 • nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;
 • konsultuoja kitus skyriaus auditorius, specialistus ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir darbuotojus vidaus kontrolės bei vidaus audito klausimais;
 • kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ar procedūrų gerinimo klausimais;
 • teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus korespondencijos, normatyvinių dokumentų, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų;
 • tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų audito, vidaus audito, buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, finansinės kontrolės, ekonominės analizės, statistikos, viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų veiklos vertinimo ir priežiūros arba projektų, finansuojamų valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų lėšomis, įgyvendinimo priežiūros darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vidaus auditoriaus pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių lėšų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, dokumentų ir teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, MS Internet Explorer;
 • mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: