Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 10
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti administracijos piniginius srautus, vykdyti Savivaldybės administracijos piniginių lėšų, atsargų ir ilgalaikio turto apskaitą, dalyvauti rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas, suvesti duomenims į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos programą (toliau –VSAKIS).III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje – finansų valdymo ir apskaitos srityje.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą; (2018 m. balandžio 5 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A2-259 redakcija)
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, taip pat su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • gebėti analizuoti apskaitos duomenų bei finansinių ataskaitų duomenis;
 • mokėti rinkti, kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, rajono Savivaldybės administracijos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistema;
 • gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kasdien kontroliuoja administracijos pinigų srautus, tikrina ar visos banko sąskaitos išrašo operacijos užregistruotos savivaldybės administracijos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje, perkelia įrašus į Didžiąją knygą ir sutikrina banko išrašų ir piniginių lėšų buhalterinių sąskaitų likučius Didžiojoje knygoje;
 • sudaro biudžeto lėšų sąmatas pagal patvirtintus biudžeto asignavimus ;
 • pagal savo kompetenciją rengia ir teikia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui ir kitoms finansuojančioms institucijoms;
 • pagal savo kompetenciją formuoja mokėjimo nurodymus dėl lėšų pervedimo;
 • pagal savo kompetenciją registruoja sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • pagal savo kompetenciją kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja skyriaus vedėją bei teikia finansuojančiam subjektui prašymus- pranešimus apie biudžeto sąmatų pakeitimus;
 • sudaro savo veiklai priskirtų programų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr. 2 - metinė, ketvirtinė);
 • priima ir kontroliuoja iš atsakingų asmenų atsargų nurašymo, perdavimo, priėmimo aktus, ūkinio inventoriaus atidavimo naudoti aktus ir atlieka atsargų ūkinių operacijų registravimą apskaitos sistemoje;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos sudaro ir pasirašo atsargų apyvartinį žiniaraštį;
 • priima ir kontroliuoja iš atsakingų asmenų ilgalaikio turto nurašymo, perdavimo, priėmimo aktus ir registruoja ūkines operacijas veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • registruoja rajono Savivaldybės administracijos įstaigos veiklai įsigyto ilgalaikio turto vertės pokyčių ūkines operacijas veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • kiekvieną mėnesį, jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos patikrina ilgalaikio turto pajamavimo, nurašymo, vertės pokyčių įrašus ir įsitikinus, kad visos periodo ilgalaikio turto operacijos užregistruotos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje, apskaičiuoja ir užregistruoja nematerialiojo turto amortizaciją bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ir uždaro ilgalaikio turto apskaitos laikotarpį;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos sudaro ir pasirašo ilgalaikio nusidėvėjimo ir ilgalaikio turto apyvartos žiniaraščius ir sutikrina apyvartas bei likučius su Didžiosios knygos ilgalaikio turto sąskaitų apyvarta ir likučiais;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 20 dienos patikrina apskaitos sistemoje bandomuosius balansus, sąskaitų likučius sutikrina su atsargų ir ilgalaikio turto modulių analitinėmis ataskaitomis;
 • pasibaigus kalendoriniams metams dalyvauja vykdant Didžiosios knygos laikotarpio uždarymo operacijas;
 • dalyvauja sudarant mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų finansines bei biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
 • kaupia ir sistemina duomenis tarpusavio operacijų suderinimui ir detalizavimui suviešojo sektoriaus subjektais bei įveda šiuos duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) tarpusavio operacijų derinimo sritį;
 • VSAKIS įveda pavestus finansinių ataskaitų rinkinio duomenis;
 • analizuoja VSAKIS klaidų kontrolės ataskaitas, taiso ar informuoja atsakingus asmenis dėl klaidų pašalinimo;
 • rengia turto inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
 • tikrina inventorizacijos komisijų užpildytus inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, kontroliuoja, kad visi inventorizaciją atliekantys darbuotojai dokumentus pristatytų nustatytais terminais;
 • sutikrina, kad visam inventorizuojamam turtui būtų sudaryti inventorizacijos aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę savo veiklos srityje – reikalauja iš atsakingų Savivaldybės darbuotojų laiku pateikti apskaitos dokumentus ar ataskaitinius duomenis, kontroliuoja pateikiamų apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, ar užfiksuotos juose finansinės – ūkinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, išlaidų pagrįstumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, jei reikia, rašytinių paaiškinimų, papildomos informacijos, apskaičiavimų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti;
 • tinkamai saugoja savo žinioje esančius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia saugojimui archyve;
 • rengia skyriaus dokumentacijos plano projektus, sutvarko ir parengia bylas saugojimui;
 • registruoja ir tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus, apskaitos tvarkas, rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • atlieka kitas įstatymų, norminių teisės aktų nustatytas funkcijas savo

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kasdien kontroliuoja administracijos pinigų srautus, tikrina ar visos banko sąskaitos išrašo operacijos užregistruotos savivaldybės administracijos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje, perkelia įrašus į Didžiąją knygą ir sutikrina banko išrašų ir piniginių lėšų buhalterinių sąskaitų likučius Didžiojoje knygoje;
 • sudaro biudžeto lėšų sąmatas pagal patvirtintus biudžeto asignavimus ;
 • pagal savo kompetenciją rengia ir teikia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui ir kitoms finansuojančioms institucijoms;
 • pagal savo kompetenciją formuoja mokėjimo nurodymus dėl lėšų pervedimo;
 • pagal savo kompetenciją registruoja sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • pagal savo kompetenciją kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus nuo sąmatų informuoja skyriaus vedėją bei teikia finansuojančiam subjektui prašymus- pranešimus apie biudžeto sąmatų pakeitimus;
 • sudaro savo veiklai priskirtų programų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr. 2 - metinė, ketvirtinė);
 • priima ir kontroliuoja iš atsakingų asmenų atsargų nurašymo, perdavimo, priėmimo aktus, ūkinio inventoriaus atidavimo naudoti aktus ir atlieka atsargų ūkinių operacijų registravimą apskaitos sistemoje;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos sudaro ir pasirašo atsargų apyvartinį žiniaraštį;
 • priima ir kontroliuoja iš atsakingų asmenų ilgalaikio turto nurašymo, perdavimo, priėmimo aktus ir registruoja ūkines operacijas veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • registruoja rajono Savivaldybės administracijos įstaigos veiklai įsigyto ilgalaikio turto vertės pokyčių ūkines operacijas veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje;
 • kiekvieną mėnesį, jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos patikrina ilgalaikio turto pajamavimo, nurašymo, vertės pokyčių įrašus ir įsitikinus, kad visos periodo ilgalaikio turto operacijos užregistruotos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistemoje, apskaičiuoja ir užregistruoja nematerialiojo turto amortizaciją bei ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ir uždaro ilgalaikio turto apskaitos laikotarpį;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos sudaro ir pasirašo ilgalaikio nusidėvėjimo ir ilgalaikio turto apyvartos žiniaraščius ir sutikrina apyvartas bei likučius su Didžiosios knygos ilgalaikio turto sąskaitų apyvarta ir likučiais;
 • pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 20 dienos patikrina apskaitos sistemoje bandomuosius balansus, sąskaitų likučius sutikrina su atsargų ir ilgalaikio turto modulių analitinėmis ataskaitomis;
 • pasibaigus kalendoriniams metams dalyvauja vykdant Didžiosios knygos laikotarpio uždarymo operacijas;
 • dalyvauja sudarant mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų finansines bei biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
 • kaupia ir sistemina duomenis tarpusavio operacijų suderinimui ir detalizavimui suviešojo sektoriaus subjektais bei įveda šiuos duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) tarpusavio operacijų derinimo sritį;
 • VSAKIS įveda pavestus finansinių ataskaitų rinkinio duomenis;
 • analizuoja VSAKIS klaidų kontrolės ataskaitas, taiso ar informuoja atsakingus asmenis dėl klaidų pašalinimo;
 • rengia turto inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
 • tikrina inventorizacijos komisijų užpildytus inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, kontroliuoja, kad visi inventorizaciją atliekantys darbuotojai dokumentus pristatytų nustatytais terminais;
 • sutikrina, kad visam inventorizuojamam turtui būtų sudaryti inventorizacijos aprašai-sutikrinimo žiniaraščiai;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę savo veiklos srityje – reikalauja iš atsakingų Savivaldybės darbuotojų laiku pateikti apskaitos dokumentus ar ataskaitinius duomenis, kontroliuoja pateikiamų apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą, ar užfiksuotos juose finansinės – ūkinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, išlaidų pagrįstumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, jei reikia, rašytinių paaiškinimų, papildomos informacijos, apskaičiavimų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti;
 • tinkamai saugoja savo žinioje esančius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia saugojimui archyve;
 • rengia skyriaus dokumentacijos plano projektus, sutvarko ir parengia bylas saugojimui;
 • registruoja ir tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus, apskaitos tvarkas, rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • atlieka kitas įstatymų, norminių teisės aktų nustatytas funkcijas savo veiklos srityse, vykdo teisėtus rajono Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą; (2018 m. balandžio 5 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A2-259 redakcija)
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, taip pat su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • gebėti analizuoti apskaitos duomenų bei finansinių ataskaitų duomenis;
 • mokėti rinkti, kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, rajono Savivaldybės administracijos veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistema;
 • gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.
CVB client

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: