Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kretinga - Kretingos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti mobilizacijos ir priimančios šalies paramos funkcijas, kai kurias civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos organizavimo funkcijas, taip pat funkcijas, susijusias su savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra, Savivaldybės administracijos pastatų priežiūra pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus, įslaptintos informacijos rengimo ir apsaugos klausimais bei padeda vykdant viešosios tvarkos reikalavimų priežiūrą.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • vykdydamas mobilizacijos ir priimančios šalies paramos funkcijas savivaldybėje:
 • renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą;
 • rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir priimančios šalies paramos klausimais;
 • nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja priimančios šalies paramai teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą;
 • sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančios šalies paramai teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus;
 • atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinius užsakymų ir (ar) priimančios šalies paramos teikimo sutarčių įsipareigojimų patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;
 • rengia civilinio mobilizacinio rezervo sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į civilinio mobilizacinio rezervo sąrašus įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) priimančios šalies paramos mokymo renginiuose;
 • pagal savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyvių medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmu;
 • renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos priimančios šalies paramos galimybių katalogui parengti, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo priimančios šalies paramai teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl priimančios šalies paramos teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų priimančios šalies paramai vykdyti;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar priimančios šalies paramos mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) priimančios šalies paramos mokymo planus;
 • planuoja, organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į civilinio mobilizacinio rezervo sąrašus;
 • planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 • atlieka savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sekretoriaus funkcijas, rengia mobilizacijos valdymo grupės sprendimų projektus, teikia mobilizacijos valdymo grupės nariams dokumentus ir informaciją, reikalingą sprendimams priimti. Vykdo savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mobilizacijos valdymo grupės sprendimus ir mobilizacijos valdymo grupės vadovo pavedimus pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymo klausimais;
 • kontroliuoja, kaip savivaldybės pavaldume esančiose įmonėse ir įstaigose vykdomas civilinio mobilizacinio rezervo sąrašo sudarymas, apskaita ir panaudojimas;
 • teikia visuomenei informaciją mobilizacijos klausimais;
 • vykdydamas priešgaisrinės saugos organizavimo funkciją savivaldybės administracijoje:
 • instruktuoja savivaldybės administracijos darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, rengia jiems instrukcijas;
 • organizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų mokymą priešgaisrinės saugos klausimais;
 • dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
 • konsultuoja savivaldybės administracijos teritorinius padalinius, ūkio subjektus ir kitas įstaigas priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja darbuotojų mokymą;
 • atlieka savivaldybės administracijos pastatų priešgaisrinę priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • vykdydamas valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) civilinės saugos organizavimo funkciją:
 • pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Keitimosi informacija apie įvykį ar ekstremaliąją situaciją Kretingos rajono savivaldybėje schemą kasdien renka duomenis apie paros įvykius (taip pat ir švenčių, nedarbo dienomis bei nedarbo valandomis) ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
 • potvynių grėsmės metu, kasdien (taip pat ir švenčių, nedarbo dienomis bei nedarbo valandomis) renka duomenis iš vandens lygio matavimų postų apie vandens lygį Akmenos upėje Kretingos mieste ir Minijos upėje Kartenos seniūnijos Kartenos miestelyje ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimuose;
 • vadovauja savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Materialinio techninio aprūpinimo grupei;
 • kontroliuoja, kaip savivaldybės ūkio subjektai ir kitos įstaigos vykdo civilinės saugos metinius veiklos planus;
 • informuoja apie numatomus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (toliau – PS) patikrinimus ir renka informaciją iš savivaldybės administracijos seniūnijų apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninę būklę;
 • darbuotojų sveikatos ir saugos srityje:
 • instruktuoja savivaldybės administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, rengia jiems instrukcijas ir organizuoja periodinį darbuotojų sveikatos tikrinimą;
 • atlieka nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimą, dokumentų tvarkymą ir registraciją;
 • organizuoja savivaldybės darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymą;
 • konsultuoja savivaldybės administracijos teritorinius padalinius, ūkio subjektus ir kitas įstaigas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu vykdo šias funkcijas:
 • vykdo atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;
 • rengia Kretingos rajono savivaldybės detalųjį įslaptintos informacijos sąrašą ir derina jį su Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos komisija;
 • rengia įslaptintos informacijos evakavimo arba sunaikinimo planus, karo, nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų ar kitais atvejais, kurių metu kyla įslaptintos informacijos pagrobimo, neteisėto atskleidimo, praradimo grėsmė;
 • rengia savivaldybės administracijos darbuotojų, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, leidimo suteikimo arba panaikinimo dokumentus;
 • viešosios tvarkos srityje padeda vykdyti administracinių nusižengimų kontrolę, su kitais Skyriaus darbuotojais dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams išaiškinti;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir dokumentų projektus dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramos teikimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei įslaptintos informacijos klausimais;
 • kontroliuoja, kaip savivaldybės ūkio subjektai ir kitos įstaigos laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų reikalavimų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų savivaldybės mobilizacijos plano rengimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais;
 • vykdo kitus su Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos administraciniu nusižengimų kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, mobilizaciją, darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą bei dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Kretingos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: