Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

DARBO RINKOS IR UŽIMTUMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DEPARTAMENTO METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas - 9)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento (toliau – Departamentas) Metodologijos ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimo metodologijos, darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos, dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo užimtumui skatinti srityse įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vyko specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas..

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį ekonomikos, verslo, vadybos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, dokumentų rengimą, būti susipažinusiam su Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis užimtumo klausimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) politika užimtumo srityje;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą;
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimo metodologijos sukūrimą ir įdiegimą, darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos vykdymą, leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą ir sprendimų Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka priėmimą, padėties darbo rinkoje vertinimą ir jos pokyčių prognozavimą, dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti;
5.2. rengia metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų projektus ir suderinęs su Departamento direktoriumi, teikia juos Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriui tvirtinti;
5.3. inicijuoja inovacijų taikymą Skyriaus uždavinių įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.4. rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.5. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti;
5.6. organizuoja ir koordinuoja konsultacijų, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.7. organizuoja nagrinėjimą Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų skundų, kitų institucijų raštų, ir prašymų Skyriaus kompetencijos klausimais, atsakymų projektų rengimą;
5.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus gerosios patirties diegimo srityje;
5.9. veikia Skyriaus vardu, pagal savo kompetenciją atstovauja Užimtumo tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose; dalyvauja grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais;
5.10. bendradarbiauja su kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais, siekiant tinkamai vykdyti Užimtumo tarnybos funkcijas ir gautus pavedimus;
5.11. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
5.12. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.13. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus, suderinęs su Departamento direktoriumi, teikia juos Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
5.14. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
5.15. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
5.15.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
5.15.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
5.15.3. Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;
5.15.4. Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
5.15.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
5.16 teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
5.17. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
5.18. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
5.19. vykdo Departamento direktoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus;
5.20. pasirašo ir vizuoja dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir, Užimtumo tarnybos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
5.21. organizuoja saugojimą, tvarkymą dokumentų, dokumentacijos plane priskirtų skyriaus kompetencijai, dokumentų bylų sudarymą ir jų atidavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
5.22. organizuoja Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
5.23. analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį darbo rinkos paslaugų ir priemonių srityse bei teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Užimtumo tarnyboje;
5.24. dalyvauja lyginamojo mokymosi proceso įgyvendinime Užimtumo tarnyboje, keičiantis informacija ir gerąja praktika su Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo narėmis;
5.25. dalyvauja tarptautiniuose seminaruose bei konferencijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.26. pavaduoja kitą Departamento skyriaus vedėją, laikinai jam nesant darbe;
5.27. teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl skyriaus veiklos procesų veiksmingumo ir tobulinimo galimybių;
5.28. skatina skyriaus darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis ,orientuotis į klientų poreikių patenkinimą;
5.29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant tikslų įgyvendinimo;.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: