Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Darbo rinkos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Darbo rinkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Darbo rinkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ir rengti teisės aktų projektus jaunimo užimtumo politikos srityje, derinant juos su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimais, stebėti ir vertinti darbo rinkos pokyčius ir tendencijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos ir ES jaunimo užimtumo politikos įgyvendinimą, atlieka jos stebėseną, priežiūrą ir vertinimą bei teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl jaunimo užimtumo politikos gerinimo ir plėtojimo, siekiant užtikrinti efektyvų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos ir ES jaunimo užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo praktiką, problematiką ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • vykdo užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų prie ministerijos (toliau – užimtumo įstaigos) veiklos priežiūrą jam nustatytos veiklos srities klausimais, rengia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užimtumo įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių, vertina jų teikiamas veiklos ataskaitas;
 • rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais paskirtais jam nustatytos veiklos srities klausimais, koordinuoja veiklos sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą ES institucijose ir jų darbo organuose, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
 • užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose jam nustatytos veiklos srities klausimais;
 • 6 renka, kaupia, sistemina, analizuoja darbo rinkos politikos duomenis ir rodiklius bei užtikrina jų pateikimą valstybės ir ES institucijoms;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), jaunimo užimtumo rėmimo politikos klausimais;
 • teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktų projektų;
 • analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų jaunimo užimtumo srityje įgyvendinimą ir teikia informaciją atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;
 • renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, taip pat analizuoja kitų valstybių patirtį, rengia ataskaitas apie vykdomų tarptautinių įsipareigojimų darbo rinkos ir užimtumo rėmimo srityse įgyvendinimą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones jaunimo užimtumo srityje, koordinuoja, ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;
 • skelbia informaciją ir koordinuoja informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą skelbimą interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose;
 • rengia informaciją, susijusią su skyriaus veikla, ir ją skelbia ministerijos interneto svetainėje;
 • organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su jam nustatytos veiklos srities klausimais;
 • dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų keitimo;
 • nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su jam nustatytos veiklos srities klausimais;
 • rengia pranešimus ir apžvalgas apie jaunimo integravimo darbo rinkoje galimybes ir darbo rinkos pokyčius bei tendencijas;
 • vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
 • rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir jaunimo užimtumo klausimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
 • būti susipažinusiam su aktyvios darbo rinkos politikos programomis, jų įgyvendinimo reikalavimais;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti darbo grupių veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: