No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE
VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Direktoriaus pavaduotojas (-a) strategijai ir valdymui

Nuo 5877,60 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Vilnius - VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Darbo pobūdis

Moderni, nuolat tobulėjanti, išsiskirianti dėmesingumu pacientams ir darbuotojams viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė kviečia tapti komandos dalimi direktoriaus pavaduotoją strategijai ir valdymui. Jei norėtumėte prisijungti prie mūsų, kartu augti ir tobulėti, kandidatuokite Valstybės tarnybos portale, paspaudę nuorodą:

Direktoriaus pavaduotojas (-a) strategijai ir valdymui vykdo šias funkcijas:
 • padeda ligoninės direktoriui užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių bei infrastruktūros valdymą;
 • koordinuoja ligoninės veiklos strateginį planavimą, metinių veiklos planų rengimą ir užduočių vykdymą;
 • užtikrina planuojamų įgyvendinti ir jau įgyvendinamų projektų atitikimą ligoninės strateginiams tikslams;
 • suderinęs su ligoninės direktoriumi, planuoja, nustato ir įgyvendina ligoninės veiklą, susijusią su infrastruktūros plėtra;
 • dalyvauja visų lygių vadovų posėdžiuose ir pasitarimuose, svarsto ir sprendžia bendrus strateginius ir einamuosius ligoninės veiklos klausimus;
 • analizuoja, įvertina ir teikia pasiūlymus ligoninės direktoriui dėl ligoninės pastatų ir patalpų rekonstrukcijos ar modernizavimo poreikio, kitais materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo ir naudojimo klausimais;
 • užtikrina ligoninės pastatų ir patalpų techninę priežiūrą, kontroliuoja ir organizuoja remonto, atnaujinimo, paveldo objektų tvarkybos darbus;
 • koordinuoja ir organizuoja ligoninės inžinerinių tinklų (šilumos, vidaus elektros tinklų, vandens tiekimo ir nuotekų, ventiliacijos, ryšio) eksploatavimą, priežiūrą ir remontą;
 • planuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant infrastruktūros investicijų projektų paraiškas, kontroliuoja jų rengimą;
 • analizuoja ir nustato su efektyviu infrastruktūros funkcionavimu susijusių priemonių, prekių ar paslaugų (transporto ir jo išlaikymo, ryšių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, kompiuterinės programinės įrangos ir jos licencijų, ūkinio inventoriaus, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir kt.) poreikius, kontroliuoja jų įsigijimą bei įveiklinimą;
 • kontroliuoja einamaisiais metais planuojamų vykdyti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinę, atsižvelgiant į su infrastruktūra susijusių prekių, paslaugų ar darbų poreikį;
 • koordinuoja viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoja su efektyviu infrastruktūros funkcionavimu susijusių sutarčių (pirkimo, nuomos ar pan.) įgyvendinimą;
 • planuoja ir nustato naujų informacinių technologijų, informacinių sistemų ir kompiuterinės programinės įrangos plėtrą, kontroliuoja jos įsigijimą ir įdiegimą;
 • vykdo informacinių technologijų, apsaugos, informacinių sistemų, kompiuterinės, ryšio bei programinės įrangos teisėto naudojimo kontrolę;
 • užtikrina ligoninės pastatų, patalpų, darbo vietų, darbo priemonių ir darbo aplinkos atitikimą nustatytiems reikalavimams pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, atsako už šių priemonių tinkamą įgyvendinimą laiku;
 • teikia ligoninės direktoriui pasiūlymus dėl infrastruktūros plėtros;
 • rengia ligoninės veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, teikia tvirtinti ligoninės direktoriui;
 • nustato darbuotojų poreikį, kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus, ieško ir rekomenduoja direktoriui priimti darbuotojus;
 • kontroliuoja ir vertina kuruojamų struktūrinių padalinių darbuotojų darbo drausmę ir rezultatus, reglamentuojančių dokumentų laikymąsi, inicijuoja struktūrinių padalinių nuostatų pakeitimo projektus, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo ir skatinimo;
 • koordinuoja informacijos apie ligoninės teikiamas paslaugas parengimą bei sklaidą, dalyvauja rengiant pranešimus spaudai, straipsnius, interviu ir kitokio pobūdžio publikacijas apie ligoninės vykdomą veiklą bei veiklos pokyčius;
 • koordinuoja skelbtinos informacijos, susijusios su ligoninės veikla, pateikimą interneto svetainėje, teikia ligoninės direktoriui siūlymus dėl ligoninės interneto svetainėje skelbiamos informacijos kokybės, pateikimo vartotojui gerinimo ir kt.;
 • sprendžia su ligoninės veikla susijusius konfliktus bei nagrinėja prašymus;
 • teikia pasiūlymus dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimento tobulinimo, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus sveikatos priežiūros tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, teritorinės ligonių kasos rekomendacijas;
 • teikia ligoninės direktoriui pasiūlymus dėl neefektyviai ar nuostolingai dirbančių struktūrinių padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
 • atstovauja ligoninei teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, derybose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, plėtoja respublikinius ir tarptautinius ryšius;
 • koordinuoja ligoninės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, atestaciją, kvalifikacijos ir veiklos įvertinimą.

Pageidaujama kompetencija

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų patirtį administracinio darbo asmens sveikatos priežiūros srityje ir (arba) visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir (arba) farmacijos srityje ir (arba) socialinių paslaugų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

Įmonė siūlo

Transportas

Nemokamas automobilio parkingas
 • turėti laisvę imtis pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Ligoninės veiklos;
 • galimybę dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje;
 • galimybę pokyčiuose ne tik dalyvauti, bet ir jų imtis;
 • galimybę nuolat ir sistemingai tobulinti profesines žinias bei patyrimą, siekiant išlaikyti bei kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti. Kvalifikacijos kėlimo metu darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis;
 • konkurencingą, kompetencijas atitinkamą atlyginimą;
 • priskirto kuratoriaus pagalba, kuris padės Jums sėkmingai startuoti naujose pareigose;
 • vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams;
 • galimybę naudotis įstaigos biblioteka, kurioje rasite įvairių grožinės bei mokslinės literatūros leidinių;
 • skanius ir sveikus pietus ligoninės kavinėje už nedidelę kainą;
 • vieną kartą per metus nemokamai atlikti visus Ligoninės laboratorijoje atliekamus laboratorinius tyrimus; pakartotinius tyrimus atlikti už savikainą;
 • odontologijos paslaugas su darbuotojo nuolaida;
 • nemokamus skiepus nuo gripo bei Hepatito B;
 • erkinio encefalito vakciną už pusę tyrimo savikainos, o darbuotojo šeimos nariams galimybę pasiskiepyti už savikainą.

Atlyginimas

Nuo 5877,60 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Konkretus darbo užmokestis priklauso nuo darbuotojo kompetencijos ir veiklos rezultatų.

Kandidatuokite Valstybės tarnybos portale, paspaudę nuorodą:

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad VšĮ "Respublikinė psichiatrijos ligoninė" tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis. Su detalesne informacija apie VšĮ Respublikinės psichiatrijos ligoninės duomenų apsaugos taisyklėmis galite susipažinti
VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) yra specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiama psichiatrinė pagalba: diagnozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, teikiama visokeriopa pagalba, padedanti pacientams prisitaikyti visuomenėje.