Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) direktoriaus pavaduotojas (toliau – direktoriaus pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų Nacionalinei žemės tarnybai iškeltų uždavinių ir deleguotų funkcijų vykdymą, koordinuojant ir kontroliuojant Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja ir kontroliuoja Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento veiklą bei teikia pasiūlymus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui dėl jų veiklos gerinimo;
 • organizuoja ir kontroliuoja:
 • valstybės politikos žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo srityse; įgyvendinimą;
 • valstybės politikos geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, Georeferencinio pagrindo kadastro, Žemės informacinės sistemos, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros (toliau – LEII), Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuotolinių stočių tinklo (toliau – LitPOS) kūrimo, palaikymo bei suderinimo su Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros standartais, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, žemės apskaitos srityse, įgyvendinimą;
 • tinkamą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą.
 • valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą;
 • žemės naudojimo valstybinės kontrolės darbų atlikimą.
 • atsiskaito Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui už Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų veiklą;
 • planuoja Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų darbą, paskirsto užduotis, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;
 • organizuoja Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasitarimus, susirinkimus, posėdžius;
 • Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją, atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų veiklos klausimais tarptautinėse organizacijose, valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse, organizacijose ir teismuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl Nacionalinės žemės tarnybos vidaus darbo tvarkos tobulinimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
 • teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Žemės tvarkymo ir administravimo departamento ir Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamentų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo, atsakomybės taikymo
 • pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;
 • atlieka Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas jam laikinai nesant (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu);
 • pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis arba vientisos studijos) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties (žemėtvarka/kraštotvarka) arba bendrosios inžinerijos krypties (matavimų inžinerija) arba statybos inžinerijos krypties (geodezija) išsilavinimą.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • turėti patirties žemės tvarkymo ir administravimo ar geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro srityse.
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus, teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos politiką žemės reformos, žemės tvarkymo, geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityse;
 • žinoti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
 • sugebėti rengti teisės aktų projektus;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • 10 mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
CVB client

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: