Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Darbo pobūdis

 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti Inspekcijos direktoriui įgyvendinti Inspekcijos uždavinius ir funkcijas asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje, pavaduoti direktorių jam nesant.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisėje, taip pat specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Pavaduoja Inspekcijos direktorių jam nesant.
 • Padeda Inspekcijos direktoriui formuoti nuostatas ir prioritetus dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos bei Inspekcijos veiklos tobulinimo.
 • Dalyvauja svarstant su Inspekcijos veikla susijusius klausimus ir sprendžiant asmens duomenų bei privatumo apsaugos problemas.
 • Teikia Inspekcijos direktoriui siūlymus dėl administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo.
 • Sprendžia direktoriaus pavaduotojo kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Inspekcijos padalinių pavestų uždavinių ir atliekamų funkcijų vykdymą, taip pat atsako už direktoriaus jam pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.
 • Prižiūri kuruojamų Inspekcijos skyrių veiklą: teikia užduotis, vertina jų darbą ir planinių darbų vykdymą, imasi priemonių, kad užduotys ir planiniai darbai būtų laiku ir kokybiškai atlikti.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą, kiek tai susiję su kuruojamų Inspekcijos skyrių veikla.
 • Organizuoja, prižiūri Inspekcijos direktoriaus sprendimų projektų dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, taip pat sprendimų ir teisės aktų projektų, susijusių su Inspekcijos dalyvavimu formuojant asmens duomenų apsaugos politiką ir ją įgyvendinant, rengimą ir juos derina, pagal Inspekcijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus prižiūri jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Inspekcijos strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, kitus planus, investicijų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
 • Vizuoja arba pasirašo pagal Inspekcijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, užtikrindamas jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 • Teikia siūlymus Inspekcijos direktoriui dėl kuruojamų Inspekcijos skyrių darbo organizavimo ir veiklos tobulinimo.
 • Kompetencijos ribose imasi priemonių, kad būtų įgyvendintos tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, susijusios su kuruojamų skyrių veikla.
 • Inspekcijos direktoriaus pavedimu atstovauja Inspekcijai Seimo komitetų, Vyriausybės, ministerijų atstovų posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių, duomenų valdytojų posėdžiuose bei pasitarimuose, kai svarstomi klausimai, susiję su asmens duomenų ir privatumo apsauga.
 • Inspekcijos direktoriaus pavedimu ir (arba) pagal Inspekcijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių veikloje, šių institucijų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų organizuojamuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose, bendradarbiauja su užsienio šalių duomenų apsaugos institucijomis.
 • Vykdo kitus su Inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kuruojamų Inspekcijos padalinių darbą.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »