Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 19
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Agentūrai, formuoti jos veiklos strategiją ir tikslus, numatyti Agentūros ilgalaikius planus, darbo atlikimo metodus, atsakyti už Agentūrai pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, atstovauti Agentūrai valstybės valdžios, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitose institucijose, dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką žemės ūkio ir kaimo plėtros bei žuvininkystės srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Agentūrai ir atsako už jai iškeltų uždavinių ir deleguotų funkcijų įgyvendinimą;
 • organizuoja Agentūros darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;
 • užtikrina LR įstatymų, LR Prezidento dekretų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, LR žemės ūkio ministro, kuruojančio viceministro pavedimų vykdymą;
 • užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse bei organizacijose, teismuose;
 • dalyvauja pagal Agentūros kompetenciją politikos formavime ir jos įgyvendinime;
 • teikia LR žemės ūkio ministrui:
 • tvirtinti Agentūros strateginės veiklos planus;
 • Agentūros metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma LR Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės ir atsiskaito už savo veiklą;
 • siūlymus dėl Agentūros struktūros tobulinimo;
 • tvirtina Agentūros padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo reglamentą ir kitus Agentūros vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
 • atsižvelgiant į Agentūros struktūrinio padalinio, atsakingo už vidaus audito funkcijų atlikimą, vadovo teikiamas išvadas ir pastabas priima sprendimus dėl Agentūros struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo;
 • sudaro pagal Agentūros kompetenciją sutartis ir susitarimus;
 • disponuoja Agentūrai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
 • kuria finansų kontrolės sistemą bei dalyvauja vykdant kontrolę;
 • atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir ES žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politikas, pagrindines Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja Agentūra;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES ir nacionalinės paramos lėšų tvarkymą bei kitus teisės aktus, susijusius su Agentūros veikla;
 • išmanyti pagrindinius atstovavimo ES institucijose principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: