Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 19
 • Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti departamentui, organizuoti jo veiklą, siekiant užtikrinti departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme jam nustatytas pareigas;
 • leidžia įsakymus ir kitus departamento vidaus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • vadovauja departamentui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą;
 • vykdo strateginį valdymą, organizuoja departamento darbą, kad būtų įgyvendinami departamento veiklos tikslai ir tinkamai atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už departamento veiklą;
 • sudaro komisijas ir kitas departamento veiklos darbo grupes specialioms užduotims vykdyti;
 • organizuoja ir užtikrina departamente projektinį valdymą, šiuolaikinių vadybos metodų taikymą;
 • užtikrina socialinių darbuotojų atestavimo, socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo sistemos funkcionavimą;
 • užtikrina socialinių paslaugų kokybės sistemos efektyvumą;
 • atsako už korupcijos prevencijos priemonių departamente įgyvendinimą;
 • sudaro sutartis departamento veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
 • komandiruoja departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – personalas), atlikti tarnybines užduotis;
 • nustato personalo vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja jų laikymąsi, kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • atsiskaito Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už departamento veiklą;
 • tvirtina:
 • personalo pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • pareigybių lygius ir kategorijas bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
 • departamento darbo reglamentą, departamento vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus;
 • skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento personalą;
 • skatina departamento personalą, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus už darbo pareigų pažeidimus, materialines pašalpas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 • disponuoja departamentui skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus, finansinius ir kitus dokumentus;
 • atstovauja departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais Lietuvos Respublikos šalies ar užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • užtikrina, kad departamente būtų vykdoma korupcijos prevencija;
 • garantuoja, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 • užtikrina departamento metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;
 • organizuoja asmenų prašymų ir skundų dėl departamento priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimą, planinius ir neplaninius priimtų sprendimų patikrinimus;
 • organizuoja departamento personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;
 • užtikrina, kad departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus dėl departamento personalo veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir/ar strateginio planavimo srityse;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, socialinių paslaugų teikimą, priežiūrą ir politiką reglamentuojančius ir socialinių paslaugų priežiūrą užtikrinančius teisės aktus;
 • išmanyti strateginio planavimo metodiką, EQUASS sistemą, projektinio valdymo metodiką (IPMA arba PMP arba Prince 2), šiuolaikinius vadybos, efektyvaus darbo organizavimo ir komandinio darbo metodus, inicijuoti ir gebėti juos taikyti organizuojant įstaigos darbą;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius korupcijos prevenciją bei mokėti juos taikyti;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: