Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Informacijos teikimas asmenims, besikreipiantiems į Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą, Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, informacijos apie Savivaldybės teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas koordinavimas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima ir registruoja asmenų, besikreipiančių į Savivaldybės tarybą, Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių prašymus, pasiūlymus, skundus, pateikia juos Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kontroliuoja jų įvykdymo terminus, informuoja Skyriaus vedėją apie laiku neįvykdytus dokumentus;
 • teikia besikreipiantiems asmenims trumpą ir suprantamą informaciją Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos veiklos klausimais;
 • teikia tiesiogiai besikreipiantiems asmenims informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomo gyventojų priėmimo laiką, vietą, Savivaldybės administracijos padalinių vykdomas funkcijas, nukreipia lankytojus pas atitinkamus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
 • organizuoja gyventojų priėmimus pas Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotoją, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją registruoja gyventojus, norinčius patekti pas juos, nurodo priėmimo laiką;
 • tvarko Savivaldybės institucijų dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų), gyventojų prašymų, pasiūlymų, skundų nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas (įriša dokumentus į archyvines bylas, sunumeruoja lapus, užrašo bylų pavadinimus, perduoda saugojimui);
 • pasibaigus kalendoriniams metams, sudaro Savivaldybės institucijų dokumentų, gyventojų prašymų, pasiūlymų ir skundų laikino saugojimo bylų sąrašą;
 • koordinuoja Savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, tvirtinimą ir teikia informaciją apie administracinių ir viešųjų paslaugų stebėsenos rodiklius Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos tvarkytojui;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina jų įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
 • protokoluoja Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose bei techniškai jį aptarnauja;
 • analizuoja ir sistemina Savivaldybės interneto svetainėje gautus gyventojų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas;
 • tvarko Savivaldybės administracijos korespondenciją (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – Kontora) registruoja Savivaldybės institucijų siunčiamus ir Savivaldybės institucijose gaunamus raštus, pateikia gautus raštus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, su jų rezoliucijomis – vykdytojams;
 • išsiunčia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus ir nustatyta tvarka įformintus raštus bei kitokias siuntas;
 • administruoja ir komplektuoja įvykdytus raštus pagal dokumentacijos planą;
 • registruoja ir koordinuoja susirašinėjimo tarp Savivaldybės administracijos skyrių (vidaus) dokumentus (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • administruoja e-pristatymo sistemą, integruotą į Kontorą (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • derina Savivaldybės švietimo įstaigų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, bylų apyrašų sąrašus teisės aktų nustatyta tvarka (nesant darbe darbuotojo, atsakingo už šios funkcijos vykdymą);
 • vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu).
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: