Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ekonomikos plėtros departamento Eksporto politikos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Ekonomikos plėtros departamento (toliau – Departamentas) Eksporto politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, dalyvauti formuojant valstybės eksporto skatinimo politiką ir kuriant prekių ir paslaugų eksportui palankią aplinką.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimų vykdymą ir teikia atitinkamus pasiūlymus;
 • vertina Lietuvos Respublikos komercijos atašė (toliau – Komercijos atašė) veiklos rezultatus, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl Komercijos atašė ir jų padėjėjų pareigybių steigimo ar panaikinimo, ir teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei, Departamento direktoriui dėl atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje tobulinimo;
 • nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją ES ir trečiųjų šalių ar jų grupių sudaromų susitarimų derybinių pasiūlymų projektus dėl prekybos režimo pasikeitimų, įskaitant Europos Komisijos siūlomus bendrųjų tarifų lengvatų pakeitimus, ir teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai nuomonę dėl galimo jų poveikio Lietuvos eksporto plėtrai ir atskiriems Lietuvos verslo sektoriams bei atitinkamus pasiūlymus, susijusius su prekių ir paslaugų eksportui palankių sąlygų kūrimu, rengia ir dalyvauja rengiant pagal ES užsienio prekybą reguliuojančiuose teisės aktuose ES valstybėms narėms deleguotas sritis nacionalinių teisės aktų projektus ir pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina jų įgyvendinimą;
 • rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų dėl VšĮ „Versli Lietuva“ (toliau – Įstaiga) projektus, teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Įstaigos veiklos tobulinimo ir koordinuoja kitus su Įstaigos veikla susijusius klausimus: analizuoja Įstaigos teikiamas ketvirtines ataskaitas apie metinio veiklos plano vykdymą, taip pat ataskaitas apie paslaugas, suteiktas vykdant sutartį su Ūkio ministerija ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia medžiagą apie dvišalį prekybinį bendradarbiavimą su priskirtų kuruoti Šiaurės Amerikos ir Lotynų Amerikos regionų valstybėmis;
 • rengia ir dalyvauja rengiant pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, pakeitimų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir derinti pateiktų Lietuvos Respublikos pozicijų, taip pat atsakymus į gautus raštus ir laiškus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos ūkio subjektus ir informuoja Lietuvos verslo asociacijas apie kitų valstybių kvietimus dalyvauti verslo forumuose, parodose ir kituose renginiuose, turinčiuose poveikio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo plėtrai;
 • Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose Ūkio ministerijoje, atstovauja Ūkio ministerijai pagal Skyriaus kompetenciją kitose valstybės institucijose ir įstaigose, konferencijose, forumuose, seminaruose ir kituose renginiuose, taip pat Departamentą kuruojančio Lietuvos Respublikos ūkio viceministro pavedimu ES institucijose ir užsienio valstybėse, kad prireikus išdėstytų suderintą Skyriaus, Departamento, Ūkio ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, Ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei;
 • nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
 • vykdo kitus su Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, verslo ir vadybos, viešojo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reguliuojančiais Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė veiklos užtikrinimo klausimus, taip pat strateginių prekių eksporto kontrolę;
 • būti susipažinęs su Pasaulio prekybos organizacijos sutartimis užsienio prekybos politikos klausimais, Europos Sąjungos teisės (toliau – ES) aktais, reglamentuojančiais užsienio prekybą, strateginių prekių eksporto kontrolę, taip pat su Lietuvos eksporto programiniais dokumentais, dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį eksporto reguliavimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti tezes, išvadas ir pasiūlymus, taip pat įvairias pažymas;
 • gebėti rengti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: