Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ekonomikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Lazdijai - Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ekonomikos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, analizuoti savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklą, organizuoti vietinį susisiekimą kelių transportu.

Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • Išduoda, registruoja ir perregistruoja teisės aktų nustatyta tvarka licencijas ir licencijų kopijas vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais bei leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;
 • Išduoda ir registruoja teisės aktų nustatyta tvarka leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais. Tikrina ir analizuoja ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir tvarko jų apskaitą;
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus bei duomenis apie išduotas, papildytas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas ir leidimus;
 • Kaupia Juridinių asmenų registro įstatyminę medžiagą ir konsultuoja interesantus juridinių asmenų registravimo klausimais;
 • Tvarko akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso akcijų, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, dokumentus, kontroliuoja, kad minėtų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų registravimo duomenys atitiktų Juridinių asmenų registro reikalavimus bei būtų laiku įregistruoti Juridinių asmenų registre;
 • Ruošia įgaliojimus bei kitus dokumentus, susijusius su atstovavimu Savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybei nuosavybės teise priklauso bendrovių akcijų, ir viešosiose įstaigose, kurių turto dalininkė arba savininkė yra Savivaldybė;
 • Rengia Lazdijų rajono savivaldybės būsto programos pajamų ir išlaidų sąmatas bei ataskaitas;
 • Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo ar atšaukimo, rengia dokumentus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus išrinkimo, paskyrimo ar atšaukimo;
 • Sprendžia klausimus, susijusius su Savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimu (modernizavimu);
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl kainų ir tarifų nustatymo projektus;
 • Skaičiuoja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius;
 • Atsako už Ekonomikos skyriui priskirtų viešųjų pirkimų vykdymą ir sutarčių sudarymą;
 • Analizuoja Savivaldybės reguliavimo sferoje esančių ūkio subjektų veiklą ir teikia pasiūlymus ir pastabas apie jų veiklą;
 • Teikia konsultacijas biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš Savivaldybės biudžeto, steigimo, registravimo Juridinių asmenų registre, veiklos pasibaigimo ir pertvarkymo klausimais;
 • Teikia konsultacijas daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų, sodininkų bendrijų, viešųjų įstaigų ir asociacijų steigimo, veiklos pasibaigimo ir pertvarkymo klausimais;
 • Pagal kompetenciją skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt ir užtikrina reguliarų informacijos atnaujinimą;
 • Rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo;
 • Teikia informaciją ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijoms;
 • Ruošia teismams procesinius dokumentus dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomininkų iškeldinimo;
 • Siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, gautus iš teismų vykdomuosius dokumentus pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja vykdymo procese;
 • Surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus;
 • Nagrinėja piliečių prašymus ir skundus savo kompetencijos klausimais;
 • Planuoja savo veiklą bei rengia vyriausiojo specialisto veiklos ataskaitas;
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • Dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • Rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, o pasirašius kontroliuoja jų tinkamą vykdymą;
 • Vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
 • Seka teisės aktų, susijusių su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, pasikeitimus bei informuoja Skyriaus specialistus ir inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas darbuotojo funkcijoms atlikti;
 • Mokėti:
 • dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;
 • naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
 • valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 • dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.
 • Sugebėti:
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
 • Žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus.
CVB client

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: