Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Energetikos konkurencingumo grupės vyriausiasis specialistas (alt. koef. - 10,50) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. 1-117

ENERGETIKOS KONKURENCINGUMO GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Energetikos konkurencingumo grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Energetikos konkurencingumo grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti energijos ir energijos išteklių konkurencingumo skatinimo politiką, rengti normatyvinius, strateginius dokumentus ir kitų teisės aktų projektus grupės kompetencijos klausimais ir koordinuoti jų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos sektoriaus konkurencingumo skatinimo politikos įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų, energetikos arba teisės srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.4. mokėti anglų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;
5.2. rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius sąlygas konkurencingam energijos išteklių tiekimui ir vartojimui bei racionalią energetikos sektoriaus infrastruktūros plėtrą;
5.3. formuoja Lietuvos Respublikos energetikos politiką nustatant šalies verslo ir pramonės konkurencingumą skatinančius energijos išteklių tiekimo kainodaros principus;
5.4. formuoja šalies energetikos politiką dėl priemonių reikalingų konkurencijos tarp energijos išteklių tiekėjų skatinimui, naujų energijos išteklių tiekėjų pritraukimui ir energijos išteklių vartojimo sąlygų gerinimui;
5.5. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius licencijuojamas veiklas, susijusias su energijos išteklių tiekimu ir prekyba, efektyviu energijos išteklių rinkų funkcionavimu;
5.6. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių energijos išteklių rinkų pasikeitimus, kainas ir kainodaras, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
5.7. rengia nacionalinę poziciją regioninės ir ES energijos išteklių rinkų integracijos klausimais, koordinuoja tarpinstitucinį ir tarpvalstybinį reikalingą įgyvendinti su tuo susijusiems nacionaliniams tikslams;
5.8. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
5.9. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas grupės veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
5.10. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos veikla užsiimančioms įmonėms, Energetikos ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms;
5.11. dalyvauja formuojant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose grupės kompetencijos klausimais;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje grupės kompetencijos klausimais;
5.13. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
5.14. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
5.15. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Energetikos konkurencingumo grupės vadovui.
CVB client

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: