Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Darbo pobūdis

1. Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis A.
 • Pareigybės kategorija 13
 • Europos Sąjungos investicijų audito departamento (toliau – departamentas) vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybės paskirtis pagal departamento kompetenciją atlikti valstybinius auditus laikantis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų ir dalyvauti aprašant audito procedūras.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka valstybinius auditus, kurių metu vertinama valdymo ir kontrolės sistemą Lietuvoje sudarančių institucijų veikla, administruojant atitinkamo laikotarpio Europos Sąjungos finansinę paramą, tikrinamas Europos Sąjungos finansinės paramos gavėjų įgyvendinamų projektų išlaidų, atitinkamais metais deklaruotų Europos Komisijai, atitikimas teisės aktų reikalavimams ir vertinama, ar patvirtintos ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai teikiamos metinės lėšų sąskaitos yra tinkamos;
 • pagal priskirtą sritį atlieka tolimesnį tyrimą, prireikus – papildomą auditą, nustačius sisteminio pobūdžio problemas, kurios kelia pavojų kitiems pagal veiksmų programas vykdomiems veiksmams, siekiant nustatyti tokių problemų mastą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Komisijai teikiamus audito rezultatus ir kitus dokumentus, nustatytus Europos Sąjungos teisės aktuose, kituose juos įgyvendinančiuose teisės aktuose bei Europos Komisijos metodologiniuose dokumentuose;
 • dalyvauja atliekant audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
 • prireikus dalyvauja rengiant kitų audito įmonių, už kurias yra atsakinga audito institucija, darbo priežiūros procedūrų aprašymą ir kitus dokumentus, siekiant paslaugų kokybės;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Europos Komisija, kad būtų koordinuojami atitinkami audito planai ir audito metodai, nedelsiant būtų keičiamasi rezultatais, gautais atlikus atitinkamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpių valdymo ir kontrolės sistemų ar Europos Komisijos sprendimais patvirtintų projektų auditus;
 • prireikus dalyvauja susitikimuose su Europos Sąjungos institucijomis, kad būtų išnagrinėti valstybinio audito rezultatai ir pasikeista nuomonėmis kitais klausimais, susijusiais su valdymo ir kontrolės sistemos gerinimu;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje tam, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės, o atlikdamas auditą – ir audito grupės vadovo, jei yra grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai ir pavesti auditai būtų atlikti tinkamai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą ir atskaitomybę;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, departamento audituojamas veiklos sritis, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus; teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles; Valstybinio audito reikalavimus;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, analitinius vertinimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti parengti ir pristatyti pranešimus, apžvalgas, bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »