Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Darbo pobūdis

1. Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis A.
 • Pareigybės kategorija 14
 • Europos Sąjungos investicijų audito departamento (toliau – departamentas) vyriausiojo valstybinio auditoriaus pareigybės paskirtis pagal departamento kompetenciją priskirtoje srityje organizuoti ir dalyvauti atliekant valstybinius auditus laikantis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų, pagal kompetenciją konsultuoti kitus auditorius, dalyvauti užtikrinant audito kokybės kontrolę, rengiant audito strategijas ir kitus audito dokumentus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendindamas Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant audito strategijas;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja atliekant valstybinius auditus, kurių metu vertinama valdymo ir kontrolės sistemą Lietuvoje sudarančių institucijų veikla, administruojant atitinkamo laikotarpio Europos Sąjungos finansinę paramą, tikrinamas Europos Sąjungos finansinės paramos gavėjų įgyvendinamų projektų išlaidų, atitinkamais metais deklaruotų Europos Komisijai, atitikimas teisės aktų reikalavimams ir vertinama, ar patvirtintos ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai teikiamos metinės lėšų sąskaitos yra tinkamos;
 • pagal priskirtą sritį atlieka tolimesnį tyrimą, jei reikia – papildomą auditą, nustačius sisteminio pobūdžio problemas, kurios kelia pavojų kitiems pagal veiksmų programas vykdomiems veiksmams, siekiant nustatyti tokių problemų mastą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant audito kokybės kontrolę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Komisijai teikiamus audito rezultatus ir kitus dokumentus, nustatytus Europos Sąjungos teisės aktuose, kituose juos įgyvendinančiuose teisės aktuose bei Europos Komisijos metodologiniuose dokumentuose;
 • dalyvauja atliekant audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
 • prireikus dalyvauja rengiant kitų audito įmonių, už kurias yra atsakinga audito institucija, darbo priežiūros procedūrų aprašymą ir kitus dokumentus, siekiant paslaugų kokybės;
 • dalyvauja bendradarbiaujant su Europos Komisija, kad būtų koordinuojami atitinkami audito planai ir audito metodai, nedelsiant būtų keičiamasi rezultatais, gautais atlikus atitinkamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpių valdymo ir kontrolės sistemų ar Europos Komisijos sprendimais patvirtintų projektų auditus;
 • prireikus dalyvauja susitikimuose su Europos Sąjungos institucijomis, kad būtų išnagrinėti valstybinio audito rezultatai ir pasikeista nuomonėmis kitais klausimais, susijusiais su valdymo ir kontrolės sistemos gerinimu;
 • konsultuoja kitus departamento darbuotojus audito klausimais ir pagal kompetenciją rengia mokymus;
 • siekdamas, kad nauji departamento darbuotojai kuo greičiau įgytų reikiamus įgūdžius, kuruoja į departamentą naujai priimtus darbuotojus;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje tam, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai ir pavesti auditai būtų atlikti tinkamai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų audito darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą ir atskaitomybę, strateginį planavimą;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, departamento audituojamas veiklos sritis, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus; teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles; Valstybinio audito reikalavimus;
 • gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, analitinius vertinimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti parengti ir pristatyti pranešimus, apžvalgas, bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »