Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė
reikalinga dalyvauti užtikrinant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos politikos Europos Sąjungos (toliau – ES) finansų srityje formavimu ir įgyvendinimu, atlikimą, siekiant teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai ir efektyvaus išteklių panaudojimo.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES reikalų koordinavimo – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, ES institucijų struktūrą, jų veiklą, teisės aktų leidybos procesą ir sprendimų priėmimo tvarką;

4.3. būti susipažinęs su Europos stabilumo mechanizmo (toliau – ESM), Europos finansinio stabilumo fondo, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės veikla ir ją reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES reikalų koordinavimą ir nacionalines procedūras priimant sprendimus ESM;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;

4.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengia pozicijas ir kitą reikalingą informaciją, organizuoja pozicijoms formuoti reikalingos informacijos rengimą Euro grupės ir Euro grupės darbo grupės posėdžiams;

5.2. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms ir kitiems ministerijos administracijos padaliniams informaciją Euro grupės, Euro grupės darbo grupės, Europos Vadovų Tarybos, ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN), ES Tarybos nuolatinių atstovų komiteto, ES Tarybos komitetų ir darbo grupių bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų ir komisijų posėdžiams;

5.3. esant pavedimui dalyvauja Lietuvos tarpinstitucinėse darbo grupėse, atstovauja Lietuvai Euro grupės darbo grupėje, ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų veikloje, kiek tai susiję su Euro grupėje ir Euro grupės darbo grupėje svarstomais klausimais;

5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ekonominėje ir pinigų sąjungoje, projektus ir derinti juos, pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su ES ekonominės ir pinigų politikos įgyvendinimu;

5.5. sistemina ir analizuoja Europos Komisijos ir kitų valstybių narių pasiūlymus dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) gilinimo ir rengia atitinkamas Lietuvos pozicijas ES darbo grupių ir komitetų, Euro Grupės/ECOFIN ir Europos Vadovų Tarybos (Euro Summit formatu) posėdžiams;

5.6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ES ekonominės ir pinigų sąjungos valstybių, kurioms suteikta finansinė pagalba iš Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės, Europos finansų stabilumo fondo, ESM, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų šaltinių, ekonominę situaciją ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

5.7. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Euro grupėje ir Euro grupės darbo grupėje nagrinėjamus klausimus ir kitų valstybių pozicijas šiais klausimais;

5.8. organizuoja bendradarbiavimą su ES ir tarptautinėmis organizacijomis, ES valstybių narių finansų ministerijomis, ES institucijų ir ES valstybių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.9. dalyvauja organizuojant ES institucijų, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių atstovų susitikimus su finansų ministru, finansų viceministrais ir ministerijos kancleriu Lietuvos narystės ES ekonominėje ir pinigų sąjungoje klausimais;

5.10. koordinuoja medžiagos parengimą, rengia medžiagą finansų ministro ir viceministrų susitikimams su ES institucijų, tarptautinių organizacijų, ES valstybių narių ir užsienio šalių atstovais skyriaus kompetencijos klausimais;

5.11. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

5.12. atlieka kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: